Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

  • От поддейност 3.1.: подменена дограма, подобрени изолационни качества на стените и таваните, частично обновена външна фасада на сградите, подменени ОВИ инсталация и абонатни станции, подменено осветление, подобрени топло технически показатели на корпус 1 и корпус 2, намалени топлинни загуби и реализирани спестявания.
  • От поддейност 3.2.: осигурен маршрут за достъп до входовете на МУ-Плевен, изграден нов асансьор и преустроена асансьорна шахта и монтиран нов асансьор, монтирани нови парапети съобразени с потребностите и възможностите на хората в неравностойно положение, подменени врати, изградени достъпни санитарно-хигиенни помещения, осигурена достъпна среда.

< НАЗАД