Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

    • Сформиран екип за реализация на проекта с 5 позиции;
    • Проведени поне 12 работни срещи на екипа по проекта;
    • Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта;
    • Успешно приключени проектни дейности

< НАЗАД