Обяви за конкурси

ДВ бр. 56 / 11.07.2017
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Фармакология“ – един в сектор „Фармакология“ на катедра „Фармакология и токсикология“, Факултет по фармация, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 57 / 14.07.2017
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патофизиология“ – един в сектор „Патофизиология“ на катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 60 / 25.07.2017
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност „Ботаника“ – един за сектор „Фармакогнозия и ботаника“, катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 67 / 18.08.2017
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на вис­ше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“ – един в катедра „Ортопедия и травматология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по ортопедия и травматология на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и реаниматология“ – един в катедра „Анестезиология и реаниматология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на КАИЛ на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Език

Търси

НачалоАкадемични длъжностиОбяви за конкурси