Нова бакалавърска програма „Социални дейности в здравеопазването“

Създадена на 28 Март 2019

   Медицински университет – Плевен разкрива нова специалност „Социални дейности в здравеопазването“, редовно обучение, държавна поръчка, Професионално направление „Обществено здраве“. Специалността е с ОКС „бакалавър“  (срок на обучение 4 години) и е съобразена с профила на висшето училище. Приемът е по условията за всички бакалавърски специалности с прием след средно образование.