ГРАФИК КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ 2019 г.

Създадена на 12 Юли 2019

 

Медицина и Фармация Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицинска сесра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Медицинска козметика, Социални дейности в здравеопазването
Класиране  Записване   Подаване на заявления за попълване на незаети места Класиране Записване  Подаване на заявления за попълване на незаети места
І - 16.07  17,18 и 19.07  - І - 25.07 след 17.30 часа 26, 29 и 30.07 -
ІІ - 19.07 след 17.30 часа 22 и 23.07 - ІІ - 31.07 след 17.30 часа 01, 02.08  -
ІІІ - 24.07 след 17.30 часа 25 и 26.07  от 25.07 до 29.07;  ІІІ - 02.08 след 17.30 часа 05 и 06.08 03-06.08
Забележка: Неприетите кандидати участват автоматично до трето класиране по низходящ ред на бала, без да заявяват желанието си за това. След трето класиране попълването на свободните места става след задължително подаване на заявление в МУ – Плевен. Заявлението, по образец, публикуван на сайта, се подава  на посочената за целта електронна поща.
ІV - 30.07 след 17.30 часа 31.07 и 01.08 - ІV - 07.08 след 15.30 часа 08 и 09.08 -

Важна информация за записване на студентите:

 • Кандидатите сами проверяват класирането си в профила си в Информационната система на Университета или от списъците, изнесени на централния вход на Ректората. Университетът не уведомява кандидатите за класирането им.
 • Приетите студенти, независимо по кое желание, се записват в сроковете, обявени но сайта на Университета. Незаписаните в определените срокове се считат за отказали се и отпадат от участие в следващо класиране.
 • Приетите НЕ по първо желание, които не желаят да участват в класиране за по-желана специалност, подават при записването си заявление, удостоверяващо отказа им.
 • До трето класиране неприетите кандидати не заявяват желанието си да участват в следващо класиране. Те се класират автоматично по реда на желаната специалност и състезателния бал в съответната категория, като водещ критерий е редът на желанията и след това балът.
 • След трето класиране попълването на свободните места става след задължително подаване на заявление в МУ – Плевен. Заявлението, по образец, публикуван на сайта, се подава по електронна поща. Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в разпределението на незаетите места за съответните специалности.

 

Необходими документи за записване:

 1. Документ за самоличност (паспорт, лична карта);
 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал;
 2. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
 3. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
 4. Комплект документи за записване на новоприети студенти /заплащат се на касата на Университета/;
 5. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

 

Банкова сметка в лева: 

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200