Важна информация за записване на студентите

Създадена на 12 Юли 2019

 

Важна информация за записване на студентите:

  • Кандидатите сами проверяват класирането си в профила си в Информационната система на Университета или от списъците, изнесени на централния вход на Ректората. Университетът не уведомява кандидатите за класирането им.
  • Приетите студенти, независимо по кое желание, се записват в сроковете, обявени на сайта на Университета. Незаписаните в определените срокове се считат за отказали се и отпадат от участие в следващо класиране.
  • Приетите НЕ по първо желание, които не желаят да участват в класиране за по-желана специалност, подават при записването си заявление, удостоверяващо отказа им.
  • До трето класиране неприетите кандидати не заявяват желанието си да участват в следващо класиране. Те се класират автоматично по реда на желаната специалност и състезателния бал в съответната категория, като водещ критерий е редът на желанията и след това балът.
  • След трето класиране попълването на свободните места става след задължително подаване на заявление в МУ – Плевен. Заявлението, по образец, публикуван на сайта, се подава по електронна поща. Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в разпределението на незаетите места за съответните специалности.

 

Необходими документи за записване:

       1. Документ за самоличност (паспорт, лична карта);
       2. Диплома за завършено средно образование – оригинал;
       3 .Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
       4. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
       5. Комплект документи за записване на новоприети студенти /заплаща се на касата на Университета/;
       6. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

 

Банкова сметка в лева: 

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200