Класиране за попълване на незаети места за специалност "Помощник-фармацевт" срещу заплащане

Създадена на 22 Август 2019

 

З А П О В Е Д

 2105/22.08.2019 г.

     На основание чл.21, ал.2 от ЗВО, решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 19/27.05.2019 г.)

 Н А Р Е Ж Д А М:

     Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, специалност „Помощник-фармацевт“, редовно обучение срещу заплащане, следните кандидати:

  • Вх. №1188, състезателен бал 18.73;
  • Вх. № 1085, състезателен бал 17.34;
  • Вх. №1455, състезателен бал 16.94;

     Записването да се извърши на 23.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 часа в Студентската канцелария на Медицински колеж.

     Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се и отпадат от следващо класиране.

     На записалите се студенти, които желаят да се отпишат преди началото на учебната година, се възстановяват 80% от внесената такса за обучение.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, студентска канцелария на МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

                                                             РЕКТОР: /П/

                                                            (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

Необходими документи за записване:

       1. Документ за самоличност (паспорт, лична карта);
       2. Диплома за завършено средно образование – оригинал;
       3 .Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
       4. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
       5. Комплект документи за записване на новоприети студенти /заплаща се на касата на Университета/;
       6. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

 

Банкова сметка в лева: 

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200