Акредитация

АКРЕДИТАЦИЯТА е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация

/НАОА/ към МС на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионалне направления и по специалностите от регулираните професии.

АКРЕДИТАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.
Резултатите от акредитацията и оценяването се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.

 • АКРЕДИТАЦИЯТА Е:
  · ИНСТИТУЦИОНАЛНА
  · ПРОГРАМНА
  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА акредитация е резултат от оценка на:
  1. Начина, по който ВУ осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл.13 от ЗВО.
  2. Ефективността, с която ВУ контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.
  ОБЕКТ на оценка при институционалната акредитация е ефективността на:
  · Вътрешната система за оценяване и подържане на качеството на образованието
  · Процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми
  · Процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други независими проверки
  · Цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във ВУ
  · Управлението на системата за натрупване и трансфер на кледити
  · Управлението на сътрудничеството с други ВУ и организации
  · Поддръжката, управлението и развитието на материалната база на ВУ
  · Научноизследователската и художествено-твожрческа дейност на академичния състав и участието на обучението в тази дейност
  ПРОГРАМНАТА акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионална направление в основно звено и/или филиал на ВУ, на специалност от регулираните професии или научна специалност.
  В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър», «магистър», и «специалист по...» и на образователнната и научна степен «доктор».
  Обект на оценяване при програмната акредитация са:
  · Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми
  · Профилът и квалификацията на преподавателския състав
  · Материално-техническата осигуреност на обучението
  · Методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите
  · Управлението на качеството на образованието
  · Научноизследователската и художествено-творческа дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.
  ОЦЕНКИ:
  Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшенто образование акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема РЕШЕНИЕ, в което се дава ОЦЕНКА. Оценката при акредитация е «много добра», «добра», «задоволителна» или «незадоволителна».
  С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и капацитетът на ВУ, а при програмната акредитация-капацитетът на специалност от регулираните професии по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  Когато получената при акредитацията оценка е “много добра”, “добра” или “задоволителна” се дава акредитация за срока, определен в чл.79, ал.3 от ЗВО
  Когато получената оценка е “незадоволителна” се отказва акредитация.
  В решението на акредитационния съвет при програмна акредитация се определят:
  · Срок на акредитацията
  · Капацитет на професионалното направление по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  · Препоръки към институцията и срок за изпълнение.

   

   

 • СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
  През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните ВУ подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което е неделима част от тяхната акредитация.
  Следакредитационното наблюдение иконтрол включват дейности, предприети от Агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните ВУ с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на Агенцията.
  Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
  1. Прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВУ
  2. Изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при оценяването и акредитацията на ВУ.
  В резултат на следакредитационното наблюдение и контрол, извършени при условията и по реда на тази глава, и при наличие на основнаията по чл.64, ал.4, чл.65, ал.5 и чл.66, ал.3 акредитационният съвет може да отнеме или откаже акредитацията на ВУ.