Публично състезание с предмет: Доставка на моторни превозни средства за нуждите на МУ-Плевен

 6-ПС/30.09.2019 г. 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 935821 и обявление ID 935822 на 30.09.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.09.2019 год.

 

Документация

Дата: 30.09.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 07.11.2019 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 19.11.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Дата: 19.11.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участници.

Дата: 27.11.2019 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 10.01.2020 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 10.01.2020 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 10.01.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по обособена позиция №2.

Дата: 14.10.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка по обособена позиция №1.

Дата: 03.12.2020 год.