Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2016 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр.   анкет. лица

01-01    Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

1.

 

Медицина

I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти и  V-ти

407

2.

 

ОКОЗ

II-ри и III-ти

24

3.

 

ОЗЗМ

I-ви

19

4.

 

Медицинска сестра

I-ви

86

5.

 

Акушерка

I-ви и II-ри

70

6.

 

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Социални дейности

III-ти

63

01-03    Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Цитология,

проф. д-р Емилиян Иванов, дм

Медицина

I-ви

47

2.

Цитология,

ас. д-р Румяна Доцова

Медицина

I-ви

37

3.

Микробиология,

проф. д-р Мария Средкова, дм

Медицина

II-ри

88

4.

Акушерство и гинекология,

Доц. д-р Йордан Попов, дм

Медицина

IV-ти

68

5.

Кардиология,

Проф. д-р Снежана Тишева, дмн

Медицина

V-ти

52

6.

Информатика,

Доц. инж. Георги Цанев, дт

ОКОЗ

I-ви

15

7.

Социална медицина и промоция на здравето,

проф. д-р Силвия Янкуловска, дмн

ОКОЗ

II-ри

12

8.

Философия и въведение в сестринските грижи,

Доц. Евгения Димитрова, дм

Медицинска сестра

I-ви

42

9.

Вътрешни болести,

Доц. д-р Николай Цветков, дм

Медицинска сестра

II-ри

41

10.

Практически основи в сестринските грижи,

Доц. Евгения Димитрова, дм

Медицинска сестра

III-ти

32

11.

Акушерство и гинекология,

Доц. д-р Надежда Хинкова, дм

Акушерска

II-ри

27

12.

Неонатология,

Доц. д-р Бойко Шентов, дм

Акушерка

III-ти

27

13.

Учебна практика,

препод. Незабравка Ненкова

Помощник фармацевт

I-ви

27

14.

Технология на лекарствата и биофармация,

ас. Цветан Борисов

Помощник фармацевт

I-ви

27

15.

Технология на лекарствата и биофармация,

препод. Галя Цветанова

Помощник фармацевт

II-ри

15

16.

Технология на лекарствата и биофармация,

препод. Незабравка Ненкова

Помощник фармацевт

II-ри

7

17.

Основи на социалната работа,

проф. дсн Начко Радев

Социални дейности

I-ви

16

18.

Основи на социалната работа,

ас. Вероника Спасова

Социални дейности

I-ви

16

19.

Обща педагогика,

доц. Искра Петкова, дп

Социални дейности

I-ви

16

20.

Социална педагогика,

доц. Искра Петкова, дп

Социални дейности

II-ри

10

21.

Организация и методика на работа на социалния работник,

проф. дсн Начко Радев

Социални дейности

II-ри

11

22.    

Организация и методика на работа на социалния работник,

ас. Мариета Гуновска

Социални дейности

II-ри

11

23.

Социални програми за бедността и маргиналните групи,

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

III-ти

21

01-04   Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

 

ОКОЗ

II-ри

14

2.

 

Медицинска сестра

II-ри и III-ти

112

3.

 

Акушерка

I-ви, II-ри  и III-ти

77

4.

 

Медицински лаборант

I-ви и II-ри

44

5.

 

Рентгенов лаборант

I-ви и II-ри

29

6.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри  и III-ти

46

01-05   Проучване на мнението на завършващи студенти

1.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицинска сестра, Акушерка

 

99

2.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Социални дейности

 

63

01-07   Проучване на студентското мнение за административното обслужване и за условията за труд и самоизява

1.

 

Медицина

III-ти, IV-ти и VI-ти

233

2.

 

ОКОЗ

I-ви

15

3.

 

ОЗЗМ

I-ви

17

4.

 

Медицински лаборант

I-ви, II-ри   и III-ти

24

5.

 

Рентгенов лаборант

I-ви, II-ри  и III-ти

24

6.

 

Помощник фармацевт

I-ви, II-ри  и III-ти

24

7.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри  и III-ти

25

01-08   Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

ОКОЗ

I-ви

15

2.

 

Акушерка

III-ти

21

3.

 

Помощник фармацевт

I-ви и II-ри

49

4.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри  и III-ти

42

02-02   Мнение на преподаватели за учебния процес и неговото осигуряване

1.

Проучване мнението на преподаватели за учебния процес

ФОЗ

 

19

02-03   Проучване на мнението на преподавателите за обективността и честността при оценяване на знанията и уменията на студентите

1.

Проучване мнението на преподаватели

ФОЗ

 

19

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

Проучване мнението на кандидат-студенти

Медицина, Фармация, ФОЗ, ФЗГ, МК

 

290

04-01   Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

 

Акушерка

 

22

2.

 

Социални дейности

 

11