Резултати от проведени анкети в МУ – Плевен през 2015 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Брой   анкет.  лица

01-01    Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

1.

 

УЗГ

II-ри

29

2.

 

Медицинска сестра

I-ви, II-ри и III-ти

137

3.

 

Акушерка

I-ви, II-ри и III-ти

28

4.

 

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Социални дейности

III-ти

66

01-03    Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Глобални проблеми на общественото здраве

доц. д-р Гена Грънчарова, дм

УЗГ

I-ви, маг.

18

2.

Маркетинг на здравните услуги

проф. Тони Веков, дмн

УЗГ

I-ви, маг.

18

3.

Управление на времето

доц. Макрета Драганова, дм

УЗГ

I-ви, маг.

18

4.

Учебно-клинична практика

гл. ас. Ростислав Костов, дм

МРЕ

II-ри

15

5.

Кинезитерапия

Доц. Нина Михайлова, дп

МРЕ

II-ри

17

6.

МР и ЕТ в геронтологията и гериатрията

ас. Таня Мегова

МРЕ

IV-ти

16

7.        

МР и ЕТ при заболявания в детската възраст

ас. Данелина Вачева

МРЕ

IV-ти

15

8.

Епидемиология на здравето

доц. д-р Гена Грънчарова, дм

ОКОЗ

I-ви

12

9.

Социална психология

доц. Силвия Цветкова, дпс

ОКОЗ

I-ви

12

10.

Физиология на човека

доц. д-р Здравка Радионова, дм

ОКОЗ

I-ви

13

11.

Вътрешни болести

доц. д-р Николай Цветков, дм

ОКОЗ

II-ри

11

12.

Биоетика

доц. д-р Силвия Янкуловска, дмн

ОКОЗ

II-ри

14

13.

Здравословно  хранене и контрол на хранителните обекти

доц. д-р Росица Еникова, дм

ОКОЗ

III-ти

18

14.

Епидемиология

доц. д-р Димитър Шаламанов, дм

ОКОЗ

III-ти

12

15.

Практически основи на сестринските грижи

доц.  Евгения Димитрова, дм

Медицинска сестра

II-ри

43

16.

Практически основи на сестринските грижи

доц.  Евгения Димитрова, дм

Медицинска сестра

III-ти

28

17.

Медицинска генетика

Доц. д-р Мария Симеонова, дм,

Медицинска сестра

III-ти

27

18.

Патологично акушерство

доц. д-р Светлозар Стойков, дм

Акушерка

II-ри

28

19.

Медицинска генетика

доц. д-р Мария Симеонова, дм

Акушерка

III-ти

26

20.

Клинична лаборатория – упр.

ас. М. Тодорова

Медицински лаборант

I-ви

14

21.

Клинична лаборатория – упр.

ас. В. Кръстева

Медицински лаборант

I-ви

14

22.

Лабораторна техника

ас. Маргарита Моллова

Медицински лаборант

I-ви

29

23.     

Микробиология

ас. Петринка Лачовска

Медицински лаборант

I-ви

29

24.

Медицинска генетика

Доц. д-р Мария Симеонова, дм

Медицински лаборант

III-ти

23

25.

Обработка на образите в образ. диаг.

ас. Силвия Габърска

Рентгенов лаборант

I-ви

16

26.

Основи на образната диагностика

Доц. Нина Михайлова, дп

Рентгенов лаборант

III-ти

11

27.

Обща педагогика

доц. Искра Петрова, дп

Социални дейности

I-ви

15

28.

Социална закрила

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

I-ви

15

29.

Социални умения

ас. Вероника Спасова

Социални дейности

I-ви

15

30.     

Основи на социалната работа – теория

Проф. Начко Радев, дсн

Социални дейности

I-ви

15

31.

Основи на социалната работа – упр.

ас. Вероника Спасова

Социални дейности

I-ви

15

32.

Специална педагогика

доц. Искра Петкова, дп

Социални дейности

I-ви

13

33.

Социална закрила

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

II-ри

22

34.

Социална педагогика

доц. Искра Петкова, дп

Социални дейности

II-ри

22

35.

Организация и методика на работа на социалния работник

ас. Мариета Гуновска

Социални дейности

II-ри

23

36.

Палиативни грижи

ас. Мариета Гуновска

Социални дейности

II-ри

23

37.

Палиативни грижи

ас. Мариета Гуновска

Социални дейности

II-ри

11

38.

Организация и методика на работа на социалния работник

проф. д-р Начко Радев, дм

Социални дейности

II-ри

22

39.

Социално-икономическа рехабилитация – упр.

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

II-ри

20

40.

Организация и управление на социалните услуги

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

II-ри

20

41.

Социални програми за бедността и маргиналните групи – упр.

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

III-ти

19

01-04   Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

 

УЗГ

II-ри, маг.

13

2.

 

МРЕ

IV-ти

16

3.

 

ОКОЗ

I-ви, II-ри и III-ти

39

4.

 

Медицинска сестра, Акушерка

I-ви

74

5.

 

Медицински лаборант

I-ви и II-ри

57

6.

 

Рентгенов лаборант

I-ви, II-ри и III-ти

44

7.

 

Помощник-фармацевт

I-ви и II-ри

43

8.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри и III-ти

51

01-05   Проучване на мнението на завършващи студенти

1.

 

УЗГ

III-ти, бак.

17

2.

 

УЗГ

I-ви, маг.

21

3.

 

МРЕ, ОКОЗ

IV-ти

27

4.

 

Медицинска сестра, Акушерка

IV-ти

83

5.

 

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Социални дейности

III-ти

63

01-06   Проучване на мнението на докторанти за обучението и обслужването

1.

Проучване мнението на докторанти

 

 

45

01-07   Проучване на студентското мнение за административното обслужване и за условията за труд и самоизява

1.

 

УЗГ

II-ри

28

2.

 

ОКОЗ

I-ви, II-ри и III-ти

38

01-08   Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

Помощник-фармацевт

I-ви и II-ри

43

2.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри и III-ти

48

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

Проучване мнението на кандидат-студенти

 

 

73

04-01 Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

 

Помощник-фармацевт

 

9

2.

 

Социални дейности

 

14

05-01 Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специал.) за випускниците на МУ - Плевен

1.

 

Рентгенов лаборант

 

5

2.

 

Помощник-фармацевт

 

7

3.

 

Социални дейности

 

9