Договор

Медицински университет – Плевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за реализиране на проект чрез внедряване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия

На 1 август 2013 г. в Министерството на икономиката и енергетиката Ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на одобреното проектно предложение на висшето училище BG161PO003-1.2.04-0001 „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия”. Финансовата помощ в размер на 3 303 257.77 лв. е отпусната по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, по открита процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

Номер на договора:

BG161PO003-1.2.04-0001-С0001

Наименование на договора:

Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в МУ-Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия

Срок на договора

12 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ

3 303 257,77лв.

Обща стойност на проекта

3 923 109,00лв.