Академичен съвет

Обща информация

Академичният съвет на МУ–Плевен е с численост и състав, определени и избрани от Общото събрание на висшето училище. Ректорът е по право член и председател на Академичния съвет. Той свиква съвета на редовни заседания веднъж месечно. Хабилитираните преподаватели в състава на Академичния съвет са 28, а представителите на нехабилитираните преподаватели и студентите са по 6.

Академичният съвет е основен орган на управление на висшето училище, който приема мандатната програма на ръководството и контролира нейното изпълнение. Той определя цялостната образователна и научна политика на университета и решава основни въпроси за организацията и съдържанието на научно-изследователската дейност. Той решава, по кои специалности, форми и степени ще се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти. Академичният съвет взема решения за сдружаване с висши училища и научни организации и за сключване на договори по международната дейност. Той утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на университета.