Такси за обучение по професионални направления по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО

Годишни такси за обучение на собстена издръжка на студенти  за учебната 2022-2023 година

 

 

Методика за формиране на таксите на български студенти, приети за обучение на собствена издръжка /чл. 21., ал. 2 от ЗВО/

Формирането на таксите на студентите, приети за обучение по чл.21, ал.2 от ЗВО за учебната 2022/2023 г., се осъществява по реда на чл. 95, ал.4 от Закона за висшето образование, от следните компоненти:

  • ДТ - Таксата, определена с Решение № 283/05.05.2022 г. на Министерски съвет, която заплащат студентите, приети на места, субсидирани от държавата;
  • ДН - Диференциран норматив за съответното професионално направление, определен като произведение от коефициента за направлението, съгласно Постановление на МС № 162/20.06.2001 г., и базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, определян ежегодно с постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет;
  • К - Коефициент за качество на обучението, изчислен по критерии и формула, регламентирани с Постановление на МС № 328/30.11.2015 г.

Формула за изчисляване размера на таксите за обучение на собствена издръжка:

Такса ДТ + ДН К

 

Професионално направление

ДТ

/Държавна такса /

ДН

/Диференциран норматив/

К

/Коефициент за качество/

Такса

/ДТ + ДН К/

Медицина 1-3 курс

1100

5950 /700*8.5/

1.41

9489.50

Медицина 4-5 курс

1000

5950 /700*8.5/

1.41

9389.50

Медицина 6 курс

900

5950 /700*8.5/

1.41

9289.50

Фармация 1-3 курс

1100

5950 /700*8.5/

1.04

7288

Фармация 4-5 курс

1000

5950 /700*8.5/

1.04

7188

Обществено здраве

660

1750 /700*2.5/

1.30

2935

Здравни грижи

750

3500 /700*5/

1.16

4810

Социални дейности

400

1400 /700*2/

1.08

1912

 

Редовно обучение

Професионално направление Специалност 
Медицина Медицина
Фармация Фармация
Обществено здраве Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Опазване и контрол на общественото здраве
Социални дейности в здравеопазването
Здравни грижи Медицинска сестра
Акушерка
Рентгенов лаборант
Медицински лаборант
Помощник-фармацевт
Медицинска козметика
Социални дейности Социални дейности

 

Задочно/дистанционно обучение

Специалност  Професионално направление Годишна такса за обучение на новоприети студенти за 2022/2023
Управление на здравните грижи, бакалавър, задочно Обществено здраве 1158.33
Управление на здравните грижи, магистър, задочно 1208.33
Медицинска рехабилитация и ерготерапия, магистър, задочно 1208.33
Обществено здраве и здравен мениджмънт, магистър, дистанционно 1400.00

 

 

Таксите са приети с решение на АС, Протокол №13/30.05.2022 г.