Попълване на освободени места за обучение срещу заплащане за специалност "Фармация"

Създадена на 22 Август 2019

 З А П О В Е Д

 № 2120/22.08.2019 г.

    На основание чл.21, ал.2 от ЗВО, решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 19/27.05.2019 г.) и във връзка със заповед № 1947/29.07.2019 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

    Да бъде записана за студентка в първи курс в Медицински университет – Плевен, специалност „Фармация“, редовно обучение срещу заплащане, кандидатката с

    вх. № 1066, състезателен бал 24.40.

    Записването да се извърши на 23 и 26.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 ч. в Студентската канцелария на Факултета по фармация – стая 202 (Факултет по фармация).

    Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, СК на ФФ и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

 

                                                             РЕКТОР: /П/

                                                            (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

Необходими документи за записване:

       1. Документ за самоличност (паспорт, лична карта);
       2. Диплома за завършено средно образование – оригинал;
       3 .Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
       4. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
       5. Комплект документи за записване на новоприети студенти /заплаща се на касата на Университета/;
       6. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

 

Банкова сметка в лева: 

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200