Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,

Създадена на 25 Октомври 2019

 Информация за проекта можете да видите Изтеглете от ТУК.