З А П О В Е Д, № 917, гр. Плевен, 13.05.2020 г.

Създадена на 13 Май 2020

 

З А П О В Е Д
№ 917
гр. Плевен, 13.05.2020 г.На основание на Решение на Ректорски съвет – Протокол № 5/12.05.2020 г. и сключено споразумение към КТД между Медицински университет – Плевен и Независим синдикат при МУ-ПлевенН А Р Е Ж Д А М:1.    Считано от 14.05.2020 г., работният процес продължава присъствен  за всички преподаватели и служители на МУ-Плевен.
2.    Съгласно чл. 137, ал. 1 , т. 1 от КТ считано от 14.05.2020 г. за срок от два месеца се въвежда намалено работно време за преподавателите и служителите на МУ-Плевен – 7 часа, за да се извършва дезинфекция на всички работни места.


Копие от настоящата заповед да се връчи на всички Ръководители на звена и да се изпрати на електронните пощи на служителите за сведение и изпълнение.

 


     
РЕКТОР:  /П/
     (Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.)