Инструкция за прилагане на противоепидемични мерки по време на присъствени занятия при приключване на семестъра и провеждане на семестриалните изпити в Медицински университет-Плевен

Създадена на 19 Май 2020

Уважаеми студенти и колеги,

Спецификата на обучение в различните специалности на МУ-Плевен и епидемичната ситуация в страната налага да бъдем отговорни при изпълнението на нашите професионални задължения с оглед да осигурим приключване на семестъра и протичане на изпитните сесии в условия на ефективно прилагане на противоепидемични мерки.

Във връзка с това, Академичното Ръководство на Медицински университет – Плевен отправя следните препоръки:

Студенти и преподаватели, които не се чувстват в добро здравословно състояние в деня на изпит, могат да отложат явяването съгласно Правилника на организация на учебния процес в МУ-Плевен и да се явят в една от следващите сесии.

Организация на семестриалните изпити:

 • осигуряване на достатъчно дни за провеждане на изпита, при необходимост да се провеждат и в почивни дни;
 • осигуряване на дистанция;
 • изпитите по предклинични и клинични дисциплини да се проведат на територията на университета съгласно приетия график;
 • да се използват лекционните зали /на територията на университета и при необходимост лекционните зали на територията на УМБАЛ/ и по-големи учебни зали;
 • практическата част на изпита да се проведе на територията на университета в подходяща форма /тест, клиничен казус, устно изпитване/;
 • при ползване на инструментариум, постановки или друга апаратура да се извършва дезинфекция на работното място;
 • допуска се явяване на изпит максимум до 2 групи на ден, като всяка една от тях да се свиква в различен час;
 • при необходимост от явяване на повече от две групи, извикването на студентите да става в различни часове с оглед недопускане на струпване на студентите в коридорите;
 • да се осигури време от минимум 30 мин. за проветряване и дезинфекция на изпитната зала между двете групи;
 • да се спазва дистанция от минимум 1,5 м. между присъстващите в залата;
 • броят на студентите в изпитна зала зависи от възможността да се осигури необходимата дистанция, т.е. в учебните зали се допускат по-малко студенти, в лекционните зали съответно повече;
 • квесторите се свеждат до минимум в зависимост от броя на студентите;
 • при влизане в университета в деня на изпита и посочения предварително час, се осигурява дезинфектант за ръце;
 • препоръчително е дезинфектантът да бъде в пулверизатор, който да се впръсква от персонал /санитар, лаборант, квестор/ на катедрата, провеждаща изпита или да се използват диспендерите на входа на университета;
 • препоръчително е на входа на сградите да се постави дезинфекционна площадка;
 • ползването на ръкавици е препоръчително за студентите и задължително за преподавателския и помощен състав, участващ в изпита;
 • ползването на маски е задължително за всички;
 • при влизане в университета в деня на изпита студентите да се явяват с предпазни маски;
 • да се осигурят маски за студенти или персонал, които към момента на влизане не разполагат с такива;
 • осигуряването на маски да се извърши по предварителна заявка на звената, провеждащи изпита;

Стандартни противоепидемични правила:

 • маските трябва да покриват носа и да са добре прилепнали към лицето, сменят се при овлажняване (на 1-2 часа);
 • маската се отстранява без докосване на предната повърхност, след което ръцете се измиват с вода и сапун, като втриването на сапун е най-малко 20 секунди и/или се дезинфекцират;
 • използваните маски се изхвърлят в контейнерите за отпадъци;
 • да не се докосват очи, нос и уста;
 • да се избягват ръкостискания.

Хигиенно-дезинфекционните мероприятия в изпитните зали и мокрите помещения:

 • да се извършва от персонала, който отговаря за съответните зали и помещения;
 • да се проветряват залите;
 • да се извърши деконтаминация на подове и повърхности – механично миене и химична дезинфекция с акцент върху рискови обекти (във времето, определено за дезинфекция между отделните студентски групи и след приключване на изпита).

Представените препоръки/инструкция да се доведе до знанието на всички служители и при необходимост да  се проведе допълнителен инструктаж преди изпитите.