Заповед за възстановяване на нормалното работно време

Създадена на 16 Юни 2020

З А П О В Е Д

1123

гр. Плевен, 16.06.2020 г.

 

На основание сключено споразумение към КТД между Медицински университет – Плевен и Независим синдикат при Медицински университет - Плевен

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да бъде възстановено нормалното работно време за работниците и служителите на Медицински университет - Плевен, считано от 17.06.2020 г.

Копие от настоящата заповед да се връчи на всички Ръководители на звена и да се изпрати на електронните пощи на служителите за сведение и изпълнение.

 

РЕКТОР: /П/

     (Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.)