Трето класиране за специалности с ОКС бакалавър и професионален бакалавър

Създадена на 31 Юли 2020

З А П О В Е Д

1704/31.07.2020 г.

             На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2020/2021 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

    Да бъдат записани за учебната 2020/21 г., с начало 21.09.2020 г., за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след трето класиране, по специалности и категории (мъже-жени) кандидат-студентите, съгласно приложената таблица.

     Записването да се извърши от 03.08 до 05.08.2020 г. от 8.00 до 16.00 часа в Студентските канцеларии на Факултет „Обществено здраве“, Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж по съответните специалности.

     Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се и отпадат от следващо класиране.

     Кандидатите, приети в специалност, посочена на второ или следващо място, задължително се записват и участват в следващите класирания за по-предна желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по по-предно желание. Декларацията се попълва при записването.

     Класираните студенти за специалност „Рентгенов лаборант” следва да преминат специализиран преглед и изследване в НЦРРЗ – София.

Заявления за участие в класиране за попълване на незаети места се подават в срок от 03.08 до 06.08.2020 г. на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. по образец, публикуван на сайта на университета от:

 • Кандидати, положили успешно приемните изпити в МУ – Плевен и участвали в класирането за бакалаври, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 332/14.05.2020 г.;
 • Кандидати, класирани до трето класиране, но неспазили сроковете за записване;
 • Кандидати в МУ-Плевен, неприети до момента с оценка от приемен изпит, и непосочили при подаване на заявленията от редовната сесия участие с оценка от втори държавен зрелостен изпит;
 • Кандидати, участвали само в класирането за специалности „Медицина“ и „Фармация“, но неприети до момента, с оценка от изпита по биология или второ ДЗИ;
 • Кандидати, представили служебна бележка за успешно положен изпит по биология в други университети в Р България;
 • Кандидати, успешно положили втори държавен зрелостен изпит, които до момента не са кандидатствали в МУ – Плевен.

 

      Кандидатите, които желаят да участват в класирането с оценки от изпити, положени в други университети, или допълнително пожелали да участват с оценка от ДЗИ, заплащат такса 40 лв. за административно обслужване.

      При подаване на заявленията желанията се подреждат отново и класирането се определя в съответствие с него и по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория.

      Неподалите заявление в посочения срок не участват в класиране за попълване на незаетите места.

      Препис от настоящата заповед да се сведе до знание на Учебен отдел, студентските канцеларии на ФОЗ, ФЗГ и МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение

 

                                                                                 Ректор: /П/

                                                                                     /проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./

 

 "Декларация лични данни" изтеглете от ТУК

"Заявление след трето класиране" изтеглете от ТУК

 

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:

 1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
 3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Студентска канцелария на факултет 'Здравни грижи' - тел. 064 884 155

Студентска канцелария на факултет 'Обществено здраве' - тел. 064 884 237  

Студентска канцелария на Медицински колеж – тел. 064 884 142

  

С решение на АС от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:

 • семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет. (Необходими документи за удостоверяване на обстоятелството – актове за раждане и документи за самоличност);
 • 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (24.00 за бакалавърските специалности).

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД

Семестриална такса за специалностите:

Медицинска сестра, Акушерка, Помощник-фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Медицинска козметика - 375 лв.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве и Социални дейности в здравеопазването – 330 лв.

 

 

ВАЖНО ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

 1. Преглед от психиатър -задължително за всички
 2. Медицинско от очен лекар- до 1.08.2020 г. има очен лекар в НЦРРЗ
 • Визус
 • Очни дъна
 • Прозрачност на лещата
 • Цветоусещане
 1. Медицинско от АГ- задължително за девойките

 

НЦРРЗ- София

ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда № 7 (двора на ВМА)

Регистратура – тел. 02/9515875 GSM 0878 124272

Телефон за информация: СК на МК 064/ 884-142

 

 

Медицински лаборант - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1340 19.51 прекласиран - по второ желание
2 1935 18.44 второ желание
3 1998 18.22 прекласиран - по второ желание
       
       
Рентгенов лаборант - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1893 19.67 второ желание
2 1315 18.9 второ желание
3 1962 18.08 второ желание
       
Помощник - фармацевт - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1036 21.76 първо желание
2 1354 21.74 прекласиран - по първо желание
3 1627 21.74 първо желание
4 1622 21.67 първо желание
5 2191 21.46 първо желание
       
Медицинска козметика - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 2013 17.2 първо желание
       
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1236 21.31 второ желание
       
Акушерка - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 2175 15.26 прекласиран - по трето желание