Четвърто класиране за специалности "Медицина" и "Фармация"

Създадена на 31 Юли 2020

 

З А П О В Е Д

 № 1703/31.07.2020 г.

    На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2020/2021 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

    Да бъдат записани за учебната 2020/21 г., с начало 21.09.2020 г., за студенти в І курс в Медицински университет – Плевен, специалности „Медицина” и „Фармация“ по държавна поръчка, след класиране за попълване на незаетите места, кандидат-студентите, съгласно приложената таблица.

   Записването да се извърши на 03. и 04.08.2020 г. (понеделник и вторник) от 8.30 до 16.00 ч. в студентските канцеларии на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк) и на Факултета по фармация – стая 303 (Факултет по фармация).

   Неспазилите посочения срок за записване не участват в следващо попълване на незаети места.

   Записалите се студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2020/2021 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.

                                    

                                                             РЕКТОР: /П/

                                                            (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

 

 

 

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Студентска канцелария на факултет 'Медицина' - тел. 064 800 001
Студентска канцелария на факултет 'Фармация' - тел. 064 884 320 

С решение на АС от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:

  • семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет. (Необходими документи за удостоверяване на обстоятелството – актове за раждане и документи за самоличност);
  • 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (36.00 за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 24.00 за бакалавърските специалности).

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SFОББ АД

Семестриална такса за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ – 550 лв

 

Медицина - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 1845 24.28 прекласиран - по първо желание
2 1239 24.18 прекласиран - по първо желание
       
Медицина - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1524 30.36 първо желание
2 1347 30.14 първо желание
3 1497 30.1 първо желание
4 1248 30.02 първо желание
5 1306 30 първо желание
6 1388 29.92 първо желание
7 1231 29.84 първо желание
8 1269 29.82 първо желание
9 2075 29.8 първо желание
10 1429 29.72 първо желание
       
Фармация - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1307 28.8 първо желание
2 1358 28.74 първо желание
3 2082 28.7 първо желание
4 1833 28.62 първо желание
5 1344 28.52 първо желание
6 1283 28.42 първо желание
7 1942 28.36 първо желание
8 1132 28.32 първо желание
9 1107 27.98 първо желание