Класиране за попълване на незаети места за специалности с ОКС бакалавър и професионален бакалавър

Създадена на 28 Август 2020

З А П О В Е Д

2020/28.08.2020 г.

На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2020/2021 г.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

Да бъде записана за учебната 2020/21 г., с начало 21.09.2020 г., за студентка в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след класиране за попълване на незаети места в специалността „Медицински лаборант“, кандидат-студентката:

Рег. № ДП-05 / 2094,  жена, бал 20.58

            Записването да се извърши на 31.08.2020 г. и 01.09.2020 г. от 8.00 до 16.00 часа в Студентската канцелария на Медицински колеж.

Записалите се студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2020/2021 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.

Препис от настоящата  заповед  да се сведе до знанието на Учебен отдел, студентска канцелария на МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

                                                                                 Ректор: /П/

                                                                                     /проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:

 1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
 3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Студентска канцелария на факултет 'Здравни грижи' - тел. 064 884 155

Студентска канцелария на факултет 'Обществено здраве' - тел. 064 884 237  

Студентска канцелария на Медицински колеж – тел. 064 884 142

  

С решение на АС от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:

 • семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет. (Необходими документи за удостоверяване на обстоятелството – актове за раждане и документи за самоличност);
 • 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (24.00 за бакалавърските специалности).

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД

Семестриална такса за специалностите:

Медицинска сестра, Акушерка, Помощник-фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Медицинска козметика - 375 лв.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве и Социални дейности в здравеопазването – 330 лв.

 

 

ВАЖНО ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

 1. Преглед от психиатър -задължително за всички
 2. Медицинско от очен лекар- до 1.08.2020 г. има очен лекар в НЦРРЗ
 • Визус
 • Очни дъна
 • Прозрачност на лещата
 • Цветоусещане
 1. Медицинско от АГ- задължително за девойките

 

НЦРРЗ- София

ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда № 7 (двора на ВМА)

Регистратура – тел. 02/9515875 GSM 0878 124272

Телефон за информация: СК на МК 064/ 884-142