ЗАПОВЕД № 2857/27.11.2020 г.

Създадена на 27 Ноември 2020

З А П О В Е Д

№ 2857/27.11.2020 г.

 

На основание т. 3 и т. 17 от Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадена с правно основание чл. 63, ал.4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от АПК и във връзка с Решение № 855 на Министерски съветот 25.11.2020 г., във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Да не се провежда присъственото обучение в Медицински университет – Плевен в периода 27.11.2020 г. - 21.12.2020 г.
  2. Учебният процес в университета да се реализира в условия на електронна среда.
  3. Допуска се провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и безопасност.
  4. Организирането и контролът на учебния процес се възлагат на ръководителите на основните звена.
  5. Да започне подготовка на материали за провеждане на изпитите през зимната сесия в електронна среда, във връзка с евентуално влошаване на епидемичната обстановка и удължаване действието на заповедта на Министъра на здравеопазването.
  6. Да се преустанови провеждането в присъствена форма на всички обществени мероприятия в университета.
  7. Ръководителите на всички звена и отдели в университета да организират работния процес така че да допускат присъствена работа на не повече от 50% от персонала, без това да нарушава провеждането на обучението.

 

                                      Р Е К Т О Р:        /П/

                                                                                            (Проф. д-р С. Томов, д.м.н)