ЗАПОВЕД № 2205 / 02.09.2021 г.

Създадена на 07 Септември 2021

З А П О В Е Д

№ 2205/02.09.2021 г.

 

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл.41, ал.1, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен, във връзка с решение на Ректорски съвет, Протокол №6/02.09.2021 г. и в съответствие със Заповеди № РД-01-733/27.08.2021 г., № РД-01-743/ 31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 1. ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 ПРИ СТАРТИРАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:
 2. Всеки студент на МУ – Плевен да представи на първия учебен ден, в съответната студентска канцелария, валиден резултат от извършено тестване за SARS-CoV-2 (COVID-19), валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, документ, доказващ преболедуване или аналогичен документ. За студентите от I-ви курс учебната година започва на 10.09.2021 г. За студентите от II-ри до VI-ти курс учебната година започва на 13.09.2021 г.
 3. От 16 септември 2021 г. да се извърши безплатно изследване чрез бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) на студенти, преподаватели и служители, които не са ваксинирани или преболедували, по предварително изготвен график. Резултатите от направените изследвания да се отразяват в утвърден образец на формуляр.
 4. Да се създаде необходимата организация за провеждане на ваксинационна кампания срещу SARS-CoV-2 (COVID-19), която ще се проведе в периода 13-17 септември 2021 г., в изнесен пункт на РЗИ – Плевен, на територията на МУ – Плевен.
 5. Безплатното изследване чрез бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) на студенти, преподаватели и служители, които не са ваксинирани или преболедували, да се извършва веднъж седмично по предварително изготвен график от студентските канцеларии.
 6. Изследването по т. 2 и т. 4, както и всяко изследване при проявени първи симптоми от студенти, преподаватели и служители, да се извършва чрез бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19), в обособени за целта пунктове, единият от които да бъде позициониран в двора на университета, а другият на територията на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен.
 7. При наличие на лица с положителен резултат за SARS-CoV-2 (COVID-19), да се уведоми РЗИ – Плевен за предприемане на съответните действия.
 8. Всяко основно звено на МУ – Плевен /факултет, ДЕСО, Колеж, НИИ/, чрез съответните студентски канцеларии да поддържа актуален регистър на студентите, преподавателите и служителите с положителни резултати за SARS-CoV-2 (COVID-19) като за всеки отделен случай се уведомява писмено Заместник-ректора по учебна дейност.
 9. Всяко основно звено на МУ – Плевен /факултет, ДЕСО, Колеж/ да изготви административна процедура за изпълнение на задълженията по т. 4 и т. 6 от тази заповед, включително и за регистрация и съобщаване при вероятен и потвърден случай на COVID-19 и да го представят на Заместник-ректора по учебна дейност, в срок до 13.09.2021 г.

 

Възлагам организацията и изпълнението на дейностите от т. 1 до т. 8, включително, на началниците на Студентски канцеларии и Ръководителите на катедри.

Възлагам контрола по изпълнение на дейностите от т. 1 до т. 8, включително, на Деканите на факултети/Директор на колеж/Директор ДЕСО/ и Заместник-ректор по учебна дейност.

 1. II. ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
 2. Непосредствено след откриването на учебната 2021/2022 година да се извърши обучение на всички първокурсници за използване на Системата за електронно и дистанционно обучение (СЕДО) на МУ – Плевен, от съответния IT специалист.
 3. В срок до 13.09.2021 г. да се организира провеждане на обучение на академичния състав на всяко основно звено на университета, за използване на обновената версия на Системата за електронно и дистанционно обучение (СЕДО) на МУ – Плевен, чрез координаторите по СЕДО, определени за всяка катедра.
 4. Учебният процес да стартира в хибридна форма: присъствено и в електронна среда чрез използване на Системата за електронно и дистанционно обучение (СЕДО) на МУ – Плевен, при спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID–19 съгласно действащите заповеди на Министъра на здравеопазването.
 5. Преподавателите, които работят в Covid отделения да провеждат занятията изцяло в електронна среда.
 6. Учебният процес да се провежда на ротационен принцип в присъствена или електронна среда, на всеки две седмици, по изготвения график съгласно нивата по Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2  и съгласно правилата, определени с Решение на АС от 28.06.2021 г. и приетите от РС критерии /Протокол № 6/02.09.2021 г./, включващи също носене на защитни маски и спазване на физическа дистанция от 1.5 м. (Приложение 1).
 7. При провеждането на абсолвентски балове и други събития, предполагащи присъствие на студенти, служители и други, да се спазват ограниченията определени със заповед на Министъра на здравеопазването.
 8. Студентската конференция, която ще проведе в периода 13-18 септември 2021 г. да се открие в онлайн формат, като се допуска използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провежда и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

Възлагам контрола по организацията и изпълнението на дейностите от т. 1 и т. 2 на доц. Георги Цанев, със съдействието на началниците на Студентски канцеларии и координаторите по СЕДО, определени за всяка катедра.

Възлагам контрола по организацията и изпълнението на дейностите от т. 3 до т. 6 на Заместник-ректора по учебна дейност, със съдействието на Деканите на факултети/Директор на колеж/Директор ДЕСО.

Възлагам контрола по организацията и изпълнението на дейностите от т. 7 на Заместник-ректора по ЕИМС.

 

 • ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
 1. Да се създаде необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки от страна на служителите, обитателите и посетителите в студентските общежития Медик-1 и Медик-2, в съответствие със заповедите на Министъра на здравеопазването и приложенията към тях.
 2. Да се създаде необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки, при посещение на студентския стол от страна на студентите, докторантите, специализантите и служителите, в съответствие със заповедите на Министъра на здравеопазването и приложенията към тях.
 3. Столът за хранене на преподавателите и служителите, находящ се в Ректорат 1 остава затворен до следващо разпореждане.

Възлагам контрола, организацията и изпълнението на дейностите от т. 1 до т. 3  на Помощник-ректора на МУ – Плевен.

 

Заповедта влиза в сила от датата на издаването и следва да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица, чрез оповестяването й на интернет страницата на МУ – Плевен, за сведение и изпълнение.

 

РЕКТОР:  (П)

                                                                                               (Проф. д-р Д. Димитров, д.м.)

Нива по Националния оперативен план за справяне

с пандемията от SARS-CoV

Ниво 1 ≤100/100000

Ниво 2

100 - 250 /100000

Ниво 3

250 -500/100000

Ниво 4

≥ 500/100000

Правила, определени с решение на АС от 30.06.2021

Лекции както ниво 1, практически упражнения ротационно

Лекции - присъствено само за 1 курс, практически упражнения ротационно

Лекции – всички в електронна среда, практически упражнения ротационно

 

Факултет „Медицина“

13.09.21 АЕО присъствено

27.09.21 БЕО присъствено

Факултет „Медицина“

13.09.21 АЕО присъствено

27.09.21 БЕО присъствено

Факултет „Медицина“

13.09.21 АЕО присъствено

27.09.21 БЕО присъствено

 

ФЗГ

13.09.21  Мед.сестра  присъствено

27.09.21 Акушерка  присъствено

 

ФЗГ

13.09.21  Мед.сестра  присъствено

27.09.21 Акушерка  присъствено

 

ФЗГ

13.09.21  Мед.сестра  присъствено

27.09.21 Акушерка  присъствено

 

 

Медицински колеж

13.09.21 Мед.козметик, пом. фармацевт  присъствено

 

27.09.21 Медицински и рентгенов лаборант присъствено

Медицински колеж

13.09.21 Мед.козметик, пом. фармацевт  присъствено

 

27.09.21 Медицински и рентгенов лаборант присъствено

Медицински колеж

13.09.21 Мед.козметик, пом. фармацевт  присъствено

 

27.09.21 Медицински и рентгенов лаборант  присъствено

 

ФОЗ

13.09.21 1 и 4 курс  присъствено

 

27.09.21 2 и 3 курс   присъствено

 

 

ФОЗ

13.09.21 1 и 4 курс  присъствено

 

27.09.21 2 и 3 курс   присъствено

 

ФОЗ

13.09.21 1 и 4 курс  присъствено

 

27.09.21 2 и 3 курс  присъствено

 

 

Факултет „Фармация“

13.09.21 1 и 2 курс  присъствено

27.09.21  3,4,5 курс  присъствено

 

 

Факултет „Фармация“

13.09.21 1 и 2 курс  присъствено

27.09.21  3,4,5 курс  присъствено

 

 

 

Факултет „Фармация“

13.09.21 1 и 2 курс  присъствено

27.09.21  3,4,5 курс  присъствено