МУ – Плевен подписа нов договор по КД1, "Образователна мобилност за граждани", сектор "Висше образование" на Програма „Еразъм“

Създадена на 13 Октомври 2021

 

В сила е нов договор за мобилност на студенти, преподаватели и персонал по програма „Еразъм + “ с код на проекта: 2021-1-BG01-KA131-HED-000003412.

Срок на валидност: 26 месеца

Начална дата на проекта: 01.09.2021 г.

Крайна дата на проекта: 31.10.2023 г.

Общ брой участници: 83

Обща стойност: 204 033 EUR