On-line подаване на заявления в МУ-Плевен за изпити след придобита степен на висше образование

Създадена на 30 Март 2022

Подаване на заявления за изпити от 04.04. до 22.07.2022 г. вкл. през сайта на университета:

1. За бакалаври по специалност „Управление на здравните грижи“:  

        Приемни изпити:

 • Писмен тест по Социална медицина и здравен мениджмънт - 27.07.2022 г.
 • Устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт - 28.07.2022 г.
 • Такса за изпитите - 120 лв. (писмен и устен изпит)
 • Необходими документи за кандидатстване - диплома за средно образование, диплома за висше или полувисше образование, квитанция за платена кандидатстудентска такса

2. За магистри по специалност „Управление на здравните грижи“ след придобита специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ /ОКС „бакалавър“/, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ и базово образование по „Здравни грижи“:

        Приемни изпити:

 • Писмен тест по Социална медицина и здравен мениджмънт - 27.07.2022 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „бакалавър“/, квитанция за платена кандидатстудентска такса. Завършилите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ прилагат и диплома за базово медицинско образование.

3. За магистри по специалност „Управление на здравните грижи“ след ОКС „бакалавър“ по същата специалност:

        Приемни изпити:

 • Писмен тест по Управление на здравните грижи - 27.07.2022 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „бакалавър“/, квитанция за платена кандидатстудентска такса

4. За магистри по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“:

        Приемни изпити:

 • Устен изпит - интервю по Социална медицина и здравен мениджмънт - 28.07.2022 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „Магистър“/, мотивационно писмо в свободен текст, квитанция за платена кандидатстудентска такса

 

 

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200  ОББ-АД

Забележка: 

Освободени от заплащане на такси са:

- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

 Кандидатите прилагат към заявлението документи, доказващи обстоятелствата.

 Инструкция за подаване на заявления за изпити ТУК 

 Вход за регистрация и заявки от ТУК !

 

За допълнителна информация относно подаването на заявления и регистрацията за изпитите - тел. 064 884 237, foz_edu@mu-pleven.bg, Студентска канцелария на Факултет „Обществено здраве“