МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 8 април 2022 год.

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №1017 от 31.03.2022 год.,(приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работeн пакет 2 към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

 

 Обявените в конкурса позиции за отделни длъжности, съгласно таблица 6.9.4 от Проектната обосновка (Приложена е като прикачен файл) са: 

 За Работен пакет 2 „3D и Телемедицина“ се обявяват длъжностите: 

  1. „Изследовател без научна степен R1 – Млад учен 3D, специалист биомедицина“ – една длъжност;

  2. „Изследовател без научна степен R1 – Млад учен 3D, Клетъчни култури“ – две длъжности;

  3. „Изследовател без научна степен, R1 – Млад учен 3D, лекар пластична хирургия“ – една длъжност.

Всички обявени длъжности са в резултат на нуждите на РП2 и те са поискани за утвърждаване от УО като допълнителна позиция 5 в таблица 6.9.4 на проектната обосновка за РП2.

Изискванията и основните функции към цитираните длъжности по позиции са съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени подробно в обявите за отделните конкурсни длъжности, достъпни за изтегляне от връзките по-долу.

Срокът за подаване на документи е пет работни дни   от датата на обявяването на конкурсите по цитираните позиции, или 8 април 2022 год.

Всички необходими документи и образци за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като прикачени файлове. Те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци.

 

Заповед за обявяване на конкурси за РП - изтеглете от ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП - изтеглете от ТУК