Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет - Плевен

Създадена на 09 Април 2022

На 8 април 2022 г. официално се откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи от Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров. На събитието присъстваха членовете на управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Института по роботика към БАН, кмета на Община Плевен и областния управител, ръководството на МУ-Плевен, както и членовете на Настоятелството на висшето училище.

Министър Денков и официалните гости разгледаха изградената високотехнологична инфраструктура на Центъра за компетентност и се запознаха с учените и изследователите в новоразкритите лаборатории: лаборатория по геномна медицина и прецизна онкология, лаборатория по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. Академик Денков отбеляза, че изградените лаборатории са на изключително високо европейско, дори световно ниво. По думите му оттук нататък започва другата дейност - как да се използва базата по най-полезния начин за обществото. Предимството е, че в Центъра за компетентност има не просто апаратура, а лаборатории с експерти, които също могат да работят на много високо ниво, тъй като някои от тях са се върнали от чужбина. Министърът подчерта, че изграденият център е уникален за България в направленията, по които ще работи.     .  
Медицински университет - Плевен и партньорите завършиха изграждането на иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия. Целта на центъра е реализирането на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти. През следващите 10 години центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща съвременно оборудване и специализиран софтуер. Това ще повиши конкурентоспособността на съществуващите институции и ще стимулира предприемачеството в региона и страната. Ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и др.

Изградена е високотехнологичната инфраструктура на Центъра за компетентност и са обучени екипи от учени и изследователи за работа в новоразкритите 10 лаборатории. В Департамента по персонализирана медицина изградените лаборатории са по геномна медицина и прецизна онкология и по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия  и телемедицина. В Департамента по 3D Медицина са оборудвани Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. В Департамента по минимално инвазивна хирургия лабораториите са три: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН. В Департамента по роботизирана хирургия дейност осъществяват три основни лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен; Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна и експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към Института по роботика към БАН.

Проектът BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН).