ЗАПОВЕД № 2096/01.08.2022 г.

З А П О В Е Д

№ 2096/01.08.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен, във връзка със Заповед № РД-01-180/28.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Плевен,

НАРЕЖДАМ:

  1. ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 ЗА СРОК ОТ 01.08.2022 Г. ДО 31.08.2022 Г.
  2. Да не се допускат до работните помещения във всички сгради на МУ – Плевен лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и др.).
  3. Да се извършва редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2 на Заповед № РД-01-180/28.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Плевен.
  4. Да се проведе инструктаж на заетите лица за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 3 на Заповед № РД-01-180/28.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Плевен, като се осигурят съответните измиващи средства и дезинфектанти.
  5. Всички ръководители на звена при възможност да създадат организация за работа в дистанционна форма.
  6. Всички звена на МУ – Плевен, които осъществяват дейност, свързана с предоставяне на услуги на гражданите, да създадат организация, при която да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата.
  7. Да се осигури дезинфектант на всички входно-изходни точки на всички сгради на МУ – Плевен.
  8. С цел нормалното протичане на кандидатстудентската кампания за 2022 г. в сградите на МУ – Плевен да се допускат само външни лица, които са участвали в класирането с оглед на уреждане на техния статут като студенти, без придружители, освен когато това се налага по обективни причини.
  9. Всички лица на територията на МУ – Плевен е препоръчително да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 1 на Заповед № РД-01-180/28.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Плевен.
  1. IIВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД, ЩЕ БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И С ОГЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ПЛЕВЕН.

Възлагам контрола, организацията и изпълнението на дейностите заповедта на Помощник-ректора и ръководителите на звена в МУ – Плевен.

Заповедта влиза в сила от датата на издаването ѝ и следва да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица, чрез оповестяването ѝ на интернет страницата на МУ – Плевен, за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

                                                                                                                                                                                                                                                 РЕКТОР:         /П/

                                                                                               (проф. д-р Д. Димитров, д.м.)