МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект Център за компетентност с краен срок за подаване на документи 25 октомври 2022 год.

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №3236 от 20.10.2022 год., (приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работни пакети (РП) 1, 2, 3 и 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

 

 Обявените в конкурса позиции за отделните длъжности съгласно таблица 6.9.4 от Проектната обосновка (Приложена е като прикачен файл) са: 

 • За Работен пакет 1 (РП1) „Персонализирана медицина“ се обявяват длъжностите за позиции, съгласно табл. 6.9.4, от проектната обосновка както следва:
  1. За Позиция 1 длъжността „Експерт в ЛПП, електронна обработка на данни“, категория „Водещ изследовател R2“;
  2. За Позиция 3 длъжността „Лекар в НИЛ“, категория „Изследовател без научна степен R1“.
  3. За Позиция 11 длъжността „Биолог в ЛПП“, категория „Изследовател без научна степен R1“;
 • За Работен пакет 2 (РП2) „3D и телемедицина“ се обявяват длъжностите за позиции, съгласно табл. 6.9.4, от проектната обосновка както следва:
  1. За Позиция 2 длъжността „Изследовател“, категория „Водещ изследовател R3“;
  2. За Позиция 4 длъжността „Технически сътрудник“, категория „Технически сътрудник“.
 • За Работен пакет 3 (РП3) „Минимално инвазивна хирургия“ се обявяват длъжностите за позиции, съгласно табл. 6.9.4, от проектната обосновка както следва:
  1. За Позиция 2 длъжността „Млад учен УНГ“, категория „Изследовател без научна степен, R1“;
  2. За Позиция 4 длъжността „Изследовател – R3“, категория „Категория Водещ изследовател R3“.
  3. За Позиция 6 длъжността „Млад учен Оперативна гинекология“, категория „Изследовател без научна степен, R1“;
  4. За Позиция 9 длъжността „Млад учен Обща/онкологична хирургия“, категория „Изследовател без научна степен, R1“;
 • За Работен пакет 4 (РП4) „Роботизирана хирургия“ се обявяват длъжностите за позиции, съгласно табл. 6.9.4, от проектната обосновка както следва:
  1. За Позиция 3 длъжността „Млад учен роботизирана гинекология“, категория „Изследовател без научна степен, R1“;
  2. За Позиция 5 длъжността „Млад учен роботизирана хирургия“, категория „Изследовател без научна степен, R1“;
  3. За Позиция 8 длъжността „Млад учен роботизирана урология“, категория „Изследовател без научна степен, R1“;

Изискванията и основните функции към цитираните длъжности по позиции са съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени подробно в обявите за отделните конкурсни длъжности, които са публикувани в сайта на МУ-Плевен и сайта на Центъра за компетентност, като прикачен файл към текста на настоящата обява.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е пет дни, считано от датата на обявяването на конкурсите по цитираните позиции тук в сайта на МУ-Плевен, секция Новини и в сайта на Центъра за компетентност.

Всички необходими документи и образци за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като прикачени файлове. Документите трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци в прикачения файл "Необходими документи по позиции в РП".

Заповед за обявяване на конкурси за РП - вижте ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Проектна обосновка - табл. 6.9.4 - вижте ТУК