МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект Център за компетентност с краен срок за подаване на документи 14 ноември 2022 год.

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №3390 от 07.11.2022 год., (приложена е като прикачен файл) обявяват конкурс за назначаване на изследовател в проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Обявеният конкурс е за Работен пакет 3 - „Минимално инвазивна хирургия“, Направление „Обща/Онкологична хирургия“ за длъжността „Млад учен Обща/онкологична хирургия“, категория „Изследовател без научна степен, R1“, съгласно позиция 9 от таблица 6.9.4 в Проектната обосновка (Приложена е като прикачен файл).

Изискванията и основните функции към обявената по-горе длъжност са съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени подробно в обявата, която е публикувана в сайта на МУ-Плевен и сайта на Центъра за компетентност, като прикачен файл към текста на настоящата обява

Срокът за подаване на документи е пет дни, считано от датата на обявяването на конкурса.

Всички необходими документи и образци за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като прикачени файлове. Те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци.

Заповед за обявяване на конкурси за РП - вижте ТУК

Обява за конкурса по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Проектна обосновка - табл. 6.9.4 - вижте ТУК