Следдипломно обучение

Указания
  1. След получаване на план-разписанието ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганото следдипломно обучение и да изпратят на посочения по-долу адрес   попълнен образец – заявка /по приложения образец/ за включване в тематичен курс.
  2. В образците се попълва номера на курса и месеца през който ще се проведе.
  3. Одобрените от нас кандидати ще получат карта-направление за включване в желания от тях курс до един месец, преди започването му /курса се сформира само при попълнена минимална бройка на участниците в курса/.
  4. Таксите за участие се внасят в деня на започване на обучението или по банков път. Таксата за участие е 15 лв. за 1 учебен ден и 4.80 лв. за изготвяне на удостоверение за преминато обучение.
  5. Курсовете могат да се провеждат като изнесено обучение в здравното заведение – заявител на СДО, при условие, че има достатъчно кандидати, заявили участие. Времето за провеждането се договаря между заявителя и МК.
  6. Завършилите СДО получават “Удостоверение”, издадено от МУ-МК-Плевен.

 

заявки и справки:

гр. Плевен 5800,  ул. “Св. Климент Охридски” № 1

МУ - Медицински колеж

тел./факс– Студентска канцелария

064 884 142

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http:www.mu-pleven.bg

Рентгенов лаборант
  1. „Съвременни аспекти и алгоритъм на образно-диагностичните изследвания на отделителната система”

Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти и медицински сестри и има за цел да запознае със съвременните методи в образно-диагностичните изследвания на отделителната система.

Продължителност - 1 ден

База за провеждане: УМБАЛ – Плевен, Отделение по Образна диагностика

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: октомври 2016 год.

Преподавател на курса: проф. д-р Н. Тоцев,дм, МУ – ФМ, ас.Н. Михайлова – МУ – Медицински колеж

 

  1. „Протоколи в образната диагностика. Информирано съгласие”

Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти .

Продължителност - 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: ноември 2016 год.

Преподавател на курса: ас. Н. Михайлова – МУ – Медицински колеж

 

  1. „Рентгенографска техника в условията на спешност”

Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти .

Продължителност - 1 ден

База за провеждане: УМБАЛ – Плевен, Отделение по Образна диагностика

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: септември  2016 год.

Преподавател на курса: проф. д-р Н. Тоцев,дм, МУ – ФМ, С. Габърска – преподавател в МУ – Медицински колеж

 

  1. „Високотехнологични изследвания в образната диагностика”

Курсът е предназначен за рентгенови лаборанти и има за цел да даде нови знания по темата и подготви за работа със съвременна диагностична апаратура

Продължителност: 2 дни

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: юли 2016 год.

Преподавател на курса: проф. д-р Н. Тоцев,дм, МУ – ФМ

Помощник фармацевт

1.”Хранителни добавки”

Курсът е предназначен за помощник фармацевти 

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: октомври  2016 год.

Преподавател на курса: ас. Емил Костов, МУ – Медицински колеж

 

2. „Фармацевтичен постмаркетинг”

Курсът е предназначен за помощник фармацевти 

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: юни 2016 год.

Преподавател на курса: доц. Кафеджийски, МУ – Медицински колеж

Медицински лаборант

1.“Съвременни методи и автоматични системи и тяхното приложение в микробиологичната диагностика на инфекциозните  болести”

Курсът е предназначен за медицински лаборанти и има за цел да ги запознае с нови апаратни методи за микробиологично изследване, работа с апаратурата и техниката на безопастност при работа с апаратура.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: юли 2016 год.

Преподавател на курса: асистент, МУ – Медицински колеж

 

2. „Цитологична диагностика в медицинската практика”

Курсът е предназначен за медицински лаборанти и медицински сестри и акушерки.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: септември 2016 год.

Преподавател на курса: ас. д-р Ив. Иванов,дм, МУ - Медицински колеж  

 

3.Морфологична диагностика на кръвни и тъканни протозоози”

Курсът е предназначен за медицински лаборанти

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: декември 2016 год.

Преподавател на курса: доц. д-р И. Ангелов,дм, МУ - ФОЗ

 

4. „Обработка на хистологични материали за имунохистохимични изследвания”

Курсът е предназначен за медицински лаборанти.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: УМБАЛ - Плевен, катедра Патоанатомия

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: септември 2016 год.

Преподавател на курса: ас. д-р Ив. Иванов,дм, МУ - Медицински колеж 

 

5. „Имунохематология на кръвопреливането”

Курсът е предназначен за медицински лаборанти, мед. сестри, акушерки

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: юни 2016 год.

Преподавател на курса: д-р Д. Павлова - РЦТХ - Плевен

Социален работник

1. „Модели за работа с деца за изграждане на умения за независим живот ”

Курсът е преднаначен за социални работници и има за цел да представи разнообразми модели за работа с деца за изграждане на умения за независим живот.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: юни 2016 год.

Преподавател на курса:  доц. И. Петкова,дп, ас. М. Гуновска, МУ – Медицински колеж

 

2. „Формиране на умения за независим живот ”

Курсът е преднаначен за социални работници и има за цел да подготви и даде знания за формиране на умения за независим живот за възрастни хора и хора с увреждания.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: юни 2016 год.

Преподавател на курса: доц. И. Петкова,дп, ас. К. Кънчева - асистент, МУ – Медицински колеж

 

3. „Социална работа при деца в риск”

Курсът е предназначен за социални работници и има за цел да даде нови знания по проблемите на децата в риск.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: септември 2016 год.

Преподавател на курса: ас. К. Кънчева, МУ – Медицински колеж

 

4. „Социални дейности при природни бедствия и производствени аварии”

Курсът е предназначен за социални работници и има за цел да даде нови знания по проблемите на социалните дейности в кризисни ситуации.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: юни 2016 год.

Преподавател на курса: ас. В. Спасова, МУ – Медицински колеж

 

5. „Социално-психологически тренинг”

Курсът е предназначен за социални работници и има за цел да даде нови знания по проблема

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: ноември 2016 год.

Преподавател на курса: доц. С. Цветкова,дпс, МУ - ФОЗ

 

6. “Качество и стандарти в социалната сфера”

Курсът е преднаначен за социални работници и има за цел да подготви и даде нови знания за работа със стандартите в системата на социалното подпомагане и социалните услуги.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: октомври 2016 год.

Преподавател на курса: доц. И. Петкова,дп, МУ – Медицински колеж

 

7. „Социална работа с деца, отпаднали от училище”

Курсът е предназначен за социални работници и има за цел да даде нови знания по проблемите на децата отпаднали от училище.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: септември 2016 год.

Преподавател на курса: доц. Искра Петкова, ас. М. Гуновска, МУ – Медицински колеж

 

8. „Основи на супервизията в социалната работа”

Курсът е предназначен за специалисти в социалната сфера и има за цел да ги запознае със същността, особеностите и моделите  на супервизията в социалната работа.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: септември 2016 год.

Преподавател на курса: доц. И. Петкова,дп, МУ – Медицински колеж

 

9.”Методика на супервизията в социалната работа”

Курсът е предназначен за специалисти в социалната сфера и има за цел да ги запознае със спецификата на процеса на супервизията в социалната работа.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: октомври 2016 год.

Преподавател на курса: доц. И. Петкова,дп,  ас. К. Кънчева, МУ – Медицински колеж

 

10.”Практически проблеми на супервизията в социалната работа”

Курсът е предназначен за специалисти в социалната сфера и има за цел да формира практически умения за работа с различни модели на супервизия.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време на провеждане: ноември 2016 год.

Преподавател на курса: доц. И. Петкова,дп, МУ – Медицински колеж

Всички специалности от професионално направление „Здравни грижи”

1. “Болнична хигиена”

Курсът е предназначен за медицински специалисти от всички специалности

Продължителност – 1 ден

Брой на учестниците – 15

Време на провеждане – октомври 2016 год.

База запровеждане – Медицински колеж или в звеното заявител

Преподавател на курса – М. Петрова – специалист по Болнична хигиена – УМБАЛ - Плевен

 

2. “Делова психология”

Курсът е преднаначен за медицински специалисти от всички специалности.

Продължителност: 1 ден

База за провеждане: Медицински колеж или в звеното заявител

Брой на участниците: 10

Време за провеждане: юни 2016 год.

Преподавател на курса: доц. С. Цветкова,дпс, МУ - ФОЗ