Обща информация за акредитационните процедури

Приключили акредитационни процедури в МУ – Плевен

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА акредитациЯ на МУ-ПЛЕВЕН – получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г. Определен капацитет на ВУ – 1600 студенти и докторанти.

 

 

Програмни акредитации на ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА специалностИ от регулираните професии:

 

 • Програмна акредитация на специалност от регулираните професии «Медицина», ОКС «Магистър» - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2013 г.
 • Програмна акредитация на професионално направление «Обществено здраве», ОКС «Бакалавър» и «Магистър» - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • Програмна акредитация на специалност от регулираните професии «Медицински лаборант» за ОКС «професионален бакалавър» от професионално направление «Здравни грижи» - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • Програмна акредитация на специалност от регулираните професии «Рентгенов лаборант» за ОКС «професионален бакалавър» от професионално направление «Здравни грижи» - получена оценка ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • Програмна акредитация на професионално направление «Социални дейности» за ОКС «професионален бакалавър» в МК – Плевен. Получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2017 г.
 • Програмна акредитация на специалност от регулираните професии «Акушерка» за ОКС «бакалавър» във ФЗГ на МУ – Плевен.Получена оценка 9,39 (девет цяло и тридесет и девет стотни) за срок от 6 години – ДО 2019 г.
 • Програмна акредитация на специалност от регулираните професии «Медицинска сестра» за ОКС «бакалавър» във ФЗГ на МУ – Плевен. Получена оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) за срок от 6 години – ДО 2019 г.

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПО:

 

 • 01.06.06 ГЕНЕТИКА - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2016 г.
 • 01.06.12 Микробиология - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2014 г.
 • 01.06.17 ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА - получена оценка ДОБРА,въз основа на която не дава право на МУ-Плевен да провежда обучение по ОНС «Доктор» по научната специалност.
 • 01.06.19 Паразитология и хелминтология - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години– ДО 2014 г.
 • 01.06.23 имунология - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2014 г.
 • 03.01.05 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ (ВКЛ. ВЕТЕРИНАРНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ) - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2017 г.
 • 03.01.17 БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • 03.01.20 ПСИХИАТРИЯ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • 03.01.21 Дерматология и венерология - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • 03.01.33 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • 03.01.36 ОФТАЛМОЛОГИЯ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2014 г.
 • 03.01.37 Обща хирургия - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2014 г.
 • 03.01.38 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • 03.01.45 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2015 г.
 • 03.01.47 Кардиология - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2014 г.
 • 03.01.50 ПЕДИАТРИЯ - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години – ДО 2017 г.
 • Патологоанатомия и цитопатология - получена оценка 9.40 за срок от 6 години – ДО 2018 г.
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - получена оценка 9.30 за срок от 6 години – ДО 2018 г.
 • ТОКСИКОЛОГИЯ - получена оценка 8.71 за срок от 5 години – ДО 2017 г.
 • ФАРМАКОЛОГИЯ - получена оценка 9.17 за срок от 6 години – ДО 2018 г.
 • Ортопедия и травматология - получена оценка 9.50 за срок от 6 години – ДО 2018 г.
 • Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията - получена оценка 9.64 за срок от 6 години – ДО 2018 г.
 • Аналитична химия - получена оценка 8.38 за срок от 5 години – ДО 2017 г.
 • Биохимия - получена оценка 8.79 за срок от 5 години – ДО 2017 г.
 • АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ – получена оценка 9,20 за срок от 6 години – ДО 2019 Г.
 • МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЯ И РЕНТГЕНОЛОГИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ)- получена оценка 8,89 за срок от 5 години – ДО 2018 Г.
 • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ -  получена оценка 9,32 за срок от 6 години – ДО 2019 Г.
 • УРОЛОГИЯ - получена оценка 9,20 за срок от 6 години – ДО 2019 Г.
 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ – получена оценка 9,31 за срок от 6 години – до 2019 г.
 • Нефрология - получена оценка 9,11 за срок от 6 години – до 2019 г.
 • Епидемиология - получена оценка 9,11 за срок от 6 години – до 2019 г.

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВНО ЗВЕНО НА ВУ:

 

 • Процедура за оценяване на проект за откриване на основно звено в структурата МУ – Плевен – Факултет «Здравни грижи» - въз основа на положителна оценка на проекта от Акредитационния съвет от 28.02.2008 г. и Решение от 16.10.2008 г. на 40-то НС.

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ:

 

 • Процедури за оценяване на проекти за разкриване на специалности от регулираните професии «Медицинска сестра» и «Акушерка», ОКС «бакалавър» -  дадена ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА.
 • Процедура за оценяване на проект за разкриване на специалност от регулираните професии «Помощник-фармацевт», ОКС «професионален бакалавър» - дадена отрицателна оценка.
 • Процедура за оценяване на проект за разкриване на специалност от регулираните професии «Помощник-фармацевт», ОКС «професионален бакалавър» - дадена ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА.

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ:

 

 • Процедура за САНК върху прилагането на Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на Академичния състав в МУ-Плевен.
 • Процедура за САНК на специалност от регулираните професии „Медицина” за ОКС „магистър”. АС констатира, че МУ-Плевен е изпълнил препоръките, формулирани в решението на АС при НАОА от 12.07.2007 г. при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Медицина” за ОКС „магистър” на основание на обща оценка по критериите МНОГО ДОБРА.
 • Процедура за САНК на професионално направление «Обществено здраве» за ОКС «бакалавър» и «магистър» - АС констатира, че са изпълнени препоръките, формулирани в решението на ПКЗС при НАОА от 09.07.2009 г. при програмната акредитация на професионално направление „Обществено здраве” за ОКС „бакалавър” и „магистър”, с обща оценка МНОГО ДОБРА.
 • Процедура за САНК на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант” за ОКС „професионален бакалавър”. ПК за САНК констатира, че МУ-Плевен е изпълнил препоръките, формулирани в решението на АС при НАОА от 18.10.2009 г. при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант” за ОКС „професионален бакалавър” на основание на обща оценка по критериите ДОБРА.
 • Процедура за САНК по изпълнението на препоръките от институционалната акредитация и по прилагане на Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в МУ-Плевен – АС на НАОА констатира, че са изпълнени препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет при институционалната акредитация на МУ-Плевен. Изградената и функционираща вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в МУ-Плевен, създава условия за повишаване на качеството на образователния процес и за професионалното развитие на преподавателския състав.
 • Процедура за САНК на професионално направление „Обществено здраве” за ОКС „бакалавър” и „магистър”. АС констатира, че МУ-Плевен е изпълнил препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт от 09.07.2009 г. при Програмната акредитация на професионално направление 7.4. Обществено здраве за ОКС „бакалавър” и „магистър”, с обща оценка много добра.

 

Процедура за изменение на определения капацитет при програмната акредитация на специалността от регулираните професии «Медицина» в МУ – Плевен – въз основа на решението на Акредитационния съвет на НАОА, е определен капацитет от 900 студенти и докторанти.

 

 

Подадени в НАОА са Докладите-самооценка за:

Подадени в НАОА са Докладите-самооценка за:

Програмни акредитации на специалност от регулираните професии:

       Програмна акредитацияна специалност от регулираните професии «медицина» на ОКС «магистър».

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПО:

 

МУ – Плевен е в процес на подготовка на документите на Университета за:

       ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ по научните специалности:

 • МИКРОБИОЛОГИЯ
 • ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ХЕЛМИНТОЛОГИЯ
 • ИМУНОЛОГИЯ
 • ОФТАЛМОЛОГИЯ
 • ОБЩА ХИРУРГИЯ
 • КАРДИОЛОГИЯ

Акредитация

АКРЕДИТАЦИЯТА е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ към МС на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии.

ОЦЕНЯВАНЕТО И АКРЕДИТАЦИЯТА имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.

Резултатите от акредитацията се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.

АКРЕДИТАЦИЯТА Е:

 • ИНСТИТУЦИОНАЛНА
 • ПРОГРАМНА

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА акредитация е резултат от оценка на:

 1. Начина, по който ВУ осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл.17 от ЗВО.
 2. Ефективността, с която ВУ контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Обект на оценка при институционалната акредитация е ефективността на:

 • Вътрешната система за оценяване и подържане на качеството на образованието;
 • Процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми;
 • Процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други независими проверки;
 • Цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във ВУ;
 • Управлението на системата за натрупване и трансфер на кредити;
 • Управлението на сътрудничеството с други ВУ и организации;
 • Поддръжката, управлението и развитието на материалната база на ВУ;
 • Научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав и участието на обучението в тази дейност.  

ПРОГРАМНАТА акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионална направление в основно звено и/или филиал на ВУ, на специалност от регулираните професии или докторска програма.

В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени и образователната и научна степен «доктор».

Обект на оценяване при програмната акредитация са:

 • Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;
 • Профилът и квалификацията на преподавателския състав;
 • Материално-техническата осигуреност на обучението;
 • Методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите;
 • Управлението на качеството на образованието;
 • Научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

Оценки

Оценяването при инстинуционална и програмна акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10.00. Оценката по всеки критерий за оценяване на обектите по чл. 77 и 78 се формира като средноаритметична от оценките, получени по всички негови показатели в съответствие с техния коефициент.

За всеки критерий за институционална и програмна акеридатация АС на НАОА утвърждава показатели с теглови коефициенти. Критерият «научна дейност» има най-голяма относителна тежест.

Проектите за откриване на ВУ, както и на факултети, филиали, колежи и на професионални направления и специалности от регулираните професии, се оценяват с положителна или отрицателна оценка.

Срокът на валидност на акредитацията е:

 • Шест години – когато получената оценка е от 9.00 до 10.00;
 • Пет години – когато получената оценка е от 7.00 до 8.99;
 • Четири години – когато получената оценка е от 5.00 до 6.99;
 • Три години – когато получената оценка е от 4.00 до 4.99;
 • При получена оценка от 0 до 3.99 се прави отказ за акредитация.

Отказ за акредитация се прави и в случаите, когато при институционалната акредитация ВУ е получило оценка от 0 до 3.99 по един или няколко от следните критерии:

 • Вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на образованието;
 • Профил и квалификация на преподавателския състав;
 • Материално-техническа осигуреност на обучението.

Отрицателна оценка при програмната акеридитация получават професионалните направления с оценка по-малко от 4.00 по един или няколко от следните критерии:

 • Учебна документация и образователен процес на професионалното направление или специалност от регулираните професии;
 • Профил и квалификация на академичния състав на професионалното направление или специалност от регулираните професии;
 • Материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление или специалност от регулираните професии.

ВУ с оценка от програмната акредитация от 4.00 до 5.99 имат право да обучават само в ОКС «бакалавър» по съответното професионално направление или специалност от регулираните професии.

При получена оценка от програмната акредитация от 5.00 до 10.00 ВУ имат право да обучават за придобиване на ОКС «бакалавър» и «магистър», както и за придобиване на ОНС «доктор».

ВУ нямат право да провеждат обучение по специалности от неакредитирани професионални направления и неакредитираните специалности от регулираните професии и да издават на завършилите ги лица дипломи по смисъла на чл.7, ал.3.

ВУ могат да провеждат обучение за придобиване на ОНС «доктор» по докторски програми, които са получили при програмната акедитация оценка от 8.00 до 10.00.

Неакредитираните ВУ не получават държавна субсидия и не се финансират от държавата.

Решението за акредитация съдържа:

 • Срок на акредитацията и капацитет на ВУ, а при програмната акредитация – капацитет на професионалното направление или специалността от регулираните професии;
 • Препоръки и срок за изпълнението им.

Следакредитационно наблюдение и контрол

През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните ВУ подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което  е неделима част от тяхната акредитация.

Следакредитационното наблюдение и контрол включват дейности, предприети от Агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните ВУ с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на Агенцията.

Следакредитационното наблюдение и контрол  имат за обект:

 1. Прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВУ
 2. Изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при оценяването и акредитацията на ВУ.

НАОА се подпомага от Постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол (ПК САНК). За извършените проверки ПК съставя констативни протоколи.

При констатирано неизпълнение на дадените препоръки в срок или при констатирано съществено нарушение на закона ПК приема решение, с което предлага на АС да отнеме съответната институционлна или програмна акредитация.

УК-КОА при МУ – Плевен

19.08.2013 г.

 

Език

Търси

НачалоАкредитацияОбща информация за акредитационните процедури