Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Изготвяне и представяне на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП с предмет: „Строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и съоръжения и доставка на асансьори в учебен корпус І /Ректорат І/ и ІІ /Ректорат ІІ/  на Медицински университет гр. Плевен и Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен в изпълнение на договор № BG161PO001/1.1-07/2009/006 с МРРБ по проект: „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” в рамките на Оперативна програма Регионално развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” бюджетна линия: BG161PO001/1.1-07/2009, схема: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

< НАЗАД