Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ДОГОВОР
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА КЪМ ДНЕШНА ДАТА