Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

  • От поддейност 6.1.: внедрена интегрирана информационно-търсеща система в библиотеката при МУ-Плевен с добавени 5 модула, изградени електронни бази данни (електронни каталози, дигитални бази данни), осигурен Интернет и  Интернет достъп до информационните ресурси на библиотеката, автоматизирано обслужване на потребителите с актуална информация.
  • От поддейност 6.2.: предотвратяване на неправомерно изнасяне на библиотечни материали и подобряване на цялостната сигурност в библиотеката.
  • От поддейност 6.3.: закупена техника, отговаряща на изискванията за безпроблемна работа на интегрираната библиотечно-информационна система E-Lib/Windows.
  • От поддейност 6.4.: постигане на ново качество на обучение и подготовка, разширяване на начините за разпространение на информация.
  • От поддейност 6.5.: изготвяне на дигитални колекции и архив.
  • От поддейност 6.6.: осигуряване на оптимални условия за работа на читателите и техниката.
  • От поддейност 6.7.: осигуряване на специфичните процеси по библиотечното обслужване.

< НАЗАД