Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

  • Изготвени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. по време на строителството;
  • Осигуряване на безопасност по време на строителството;
  • Използване на качествени материали и спазване на количествените параметри по проекта;
  • Изготвени окончателни доклади и паспорт на обектите.

< НАЗАД