Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Специфични цели на проекта: В проекта са залегнали следните специфични цели:

  • подобряване на качеството на обучение, жизнената и работната среда на студентите, преподавателите и персонала, чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградите, предоставящи образователни услуги;
  • създаване на подходяща среда за групите в неравностойно положение, чрез осигуряване на достъпа до сградата, към входните и комуникационни пространства и до санитарно-хигиенните помещения;
  • подобряване на техническите характеристики на библиотечните помещения, вкл. осигуряване стандартите за безопасност и здраве и съвременно обслужване с автоматизирани системи и модерни технологии.

Целеви групи и крайни бенефициенти, пряко повлияни от проекта:
Целевите групи в проекта са избрани въз основа вида и броя на регистрираните студенти (редовна и задочна форма на обучение), специализанти, докторанти, преподаватели, администрация, помощен персонал и практикуващи лекари, използващи библиотеката.

  • Студенти: към 21.12.2009 г. в МУ-Плевен се обучават 1618 студенти, редовно обучение и 268 – задочно обучение;
  • Специализанти: към 21.12.2009 г. в МУ-Плевен специализират 846 лекари;
  • Докторанти: към 21.12.2009 г. в Университета се обучават 36 докторанта;
  • Преподаватели: към 21.12.2009 г. в МУ-Плевен работят 313 асистенти, преподаватели и хабилитирани лица;
  • Всички лекари и специалисти по здравни грижи: 515 от региона, които не са преподаватели, но ползват библиотечния фонд;
  • Студенти с увреждания – регистрираните са 13;
  • Граждани от общината и областта, ползващи услугите на преподавателите по генетика и съдебна медицина за целите на клиничното консултиране и освидетелстване.

Крайните бенефициенти са всички, които ползват или ще ползват обновената материално-техническа база на МУ-Плевен. Те ще се възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план, които включват устойчиво развитие не само на ВУЗ-а, но и на град Плевен като цяло. Предвижда се подобряването на образователната инфраструктура да повиши привлекателността на региона и да се отрази благоприятно на миграционните процеси.

< НАЗАД