Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

  • Проведена 1 тръжна процедура;
  • Проведени 5 процедури съгласно НВМОП;
  • Избран изпълнител/и за СМР по обособените позиции;
  • Избран изпълнител за строителен надзор;
  • Избрани изпълнители за авторски надзор;
  • Избрани доставчици на оборудване и обзавеждане;
  • Избран изпълнител за информация и публичност;
  • Избран изпълнител за изготвяне на одит по проекта;
  • Сключени договори с избраните изпълнители.

< НАЗАД