Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Изработване, доставка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер на проекта и отпечатване на 1000 бр. листовки в изпълнение на договор № BG161PO001/1.1-07/2009/006 по проект: „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” в рамките на Оперативна програма Регионално развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” бюджетна линия: BG161PO001/1.1-07/2009, схема: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

По отношение на Ректорат2 всички строителни мероприятия са завършени. В процес е монтажа на асансьорната уредба. По отношение на Ректорат1 предстои СМР продъжават по график

Резултати от проекта към днешна дата:

Договор № bg161po001/1.1-07/2009/006-D-01, подписан на 02.07.2010 г. между Медицински университет – Плевен и „Веселин Балев” ЕООД със следния предмет:
Изработване, доставка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер на проекта и отпечатване на 1000 бр. листовки в изпълнение на договор № BG161PO001/1.1-07/2009/006 по проект: „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” в рамките на Оперативна програма Регионално развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” бюджетна линия: BG161PO001/1.1-07/2009, схема: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-U-05, подписан на 06.07.2010 г. между Медицински университет – Плевен и „ФИН-СПРЕД” ООД със следния предмет:
Изготвяне и представяне на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП с предмет: „Строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и съоръжения и доставка на асансьори в учебен корпус І /Ректорат І/ и ІІ /Ректорат ІІ/  на Медицински университет гр. Плевен и Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен в изпълнение на договор № BG161PO001/1.1-07/2009/006 с МРРБ по проект: „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” в рамките на Оперативна програма Регионално развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” бюджетна линия: BG161PO001/1.1-07/2009, схема: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

Договор № bg161po001/1.1-07/2009/006-S-01, подписан на 16.05.2011 г. между Медицински университет – Плевен и ET„Васил Иванов Костов” със следния предмет:
Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Ректорат 1 за нуждите на МУ-Плевен, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Договор № bg161po001/1.1-07/2009/006-S-02, подписан на 16.05.2011 г. между Медицински университет – Плевен и ET„Васил Иванов Костов” със следния предмет:
Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Ректорат 2 за нуждите на МУ-Плевен, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Договор № bg161po001/1.1-07/2009/006-D-02, подписан на 16.05.2011 г. между Медицински университет – Плевен и „БАК 2” ООД със следния предмет:
Доставка и монтаж на 2 броя асансьорни уредби за обект Ректорат 1 и Ректорат 2 към МУ-Плевен, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Договор № bg161po001/1.1-07/2009/006-U-06, подписан на 19.05.2011 г. между Медицински университет – Плевен и „КАИС КОНСУЛТИНГ” ООД със следния предмет: Изпълняване и упражняване на строителен надзор по време на строително-ремонтни и монтажни работи на Ректорат 1 и Ректорат 2 към МУ-Плевен по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

Договор № bg161po001/1.1-07/2009/006-U-07, подписан на 01.06.2011 г. между Медицински университет – Плевен и ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОКОНСУЛТ-ПАРТНЬОРИ”-ПЛЕВЕН със следния предмет:
Упражняване на авторски надзор, по всички чести на проекта, по време на строително-ремонтни и монтажни работи на Ректорат 1 и Ректорат 2 при МУ-Плевен по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-D-03, подписан на 10.01.2012 г. между Медицински университет – Плевен и „Прима-софт” ООД със следния предмет:
Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен по обособена позиция 1, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-D-04, подписан на 10.01.2012 г. между Медицински университет – Плевен и „Прима-софт” ООД със следния предмет:
Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен по обособена позиция 2, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-D-05, подписан на 10.01.2012 г. между Медицински университет – Плевен и „Контракс” ЕАД със следния предмет:
Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен по обособена позиция 3, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-D-06, подписан на 10.01.2012 г. между Медицински университет – Плевен и „ТИ ЕС Инженеринг” ООД със следния предмет:
Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен по обособена позиция 4, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-D-07, подписан на 10.01.2012 г. между Медицински университет – Плевен и „Контракс” ЕАД със следния предмет:
Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен по обособена позиция 5, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-07/2009/006-D-08, подписан на 10.01.2012 г. между Медицински университет – Плевен и „Прима-софт” ООД със следния предмет:

Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при МУ-Плевен по обособена позиция 6, финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Към настоящия момент всички строително-ремонтни работи на територията на Ректорат 1 и Ректорат 2 са приключени, като е доставено и инсталирано оборудването за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката при Медицински университет – Плевен.

< НАЗАД