Department of Pharmacology and Toxicology

Galiya Stavreva, MD

Genka Krasteva, MD

Antoaneta Pandurska, MD

Diana Pendicheva, MD