Assoc. Prof. Galya Tzvetanova Stavreva – Marinova, PhD