Брой на приемани студенти в Медицински университет – Плевен за учебната 2019/2020 година

Създадена на 25 Март 2019

 

С Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерски съвет е утвърден броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 година.

 

  Прием на студенти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 година

 

Разкрива се нова специалност: „Социални дейности в здравеопазването“, Професионално направление „Обществено здраве“. Специалността е с ОКС „бакалавър“ и е съобразена с профила на висшето училище.

 

Прием на студенти срещу заплащане:

 - За специалност „Социални дейности“, ОКС „професионален бакалавър“, професионално направление „Социални дейности“, редовно обучение,  университетът ще извършва прием само за обучение срещу заплащане - 6 броя;

 - За специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт". ОКС "магистър", професионално направление "Обществено здраве", дистанционно обучение - 35 броя;

 - За специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", ОКС "магистър", професионално направление "Обществено здраве", задочно обучение -30 броя.