Карта на сайта

  • Новини
  • За Медицински университет - Плевен
  • Управление
  • Направления
  • Структурни звена
  • Факултет "Медицина" (ФМ)
  • Факултет "Фармация" (ФФ)
  • Факултет "Обществено здраве" (ФОЗ)
  • Промоции
  • Факултет "Здравни грижи" (ФЗГ)
  • Медицински колеж (МК)
  • Департамент за езиково и специализирано обучение (ДЕСО)
  • Научноизследователски институт
  • Обслужващи звена
  • Научно списание
  • Център за следдипломно обучение
  • Предварителни обявления
  • Процедури по ЗОП
  • Открита процедура с предмет: Доставка на ехографски системи за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции
  • Обяви
  • Обяви 2019 г.
  • Публични покани
  • Сключени договори по реда на ЗОП преди 01.10.2014 г. и действащи след 01.10. 2014 г.
  • Строителни и монтажни работи по изграждане на нова учебна сграда - факултет по „Фармация“ при Медицински университет – Плевен.
  • Доставка на електрическа енергия за сградите на МУ-Плевен
  • Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен.
  • Изработване, доставка/периодична/ и монтаж на мебели за обзавеждане на учебни зали и кабинети, по предварителна заявка за нуждите на МУ-Плевен.
  • Охрана на обекти на Медицински университет – Плевен
  • Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители
  • Строително-ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен
  • Обща информация
  • Телец
  • Виртуална разходка
  • Център за компетентност
  • Контакти
  • Прием 2023
  • Обучение
  • Студенти
  • График за изпитната сесия
  • Студентски съвет
  • Следдипломно обучение
  • Научна дейност
  • Публични защити за придобиване на Образователна и научна степен "Доктор" и Научна степен "Доктор на науките"
  • Конкурси за заемане на Академични длъжности
  • Международна дейност
  • Научноизследователска дейност
  • Академичен вестник
  • Научно списание
  • Акредитация
  • Обща информация за акредитационните процедури
  • Специалности
  • Информация
  • Плащания в системата СЕБРА
  • Specialty: Assistant Pharmacist
  • Национални програми