Библиотека

Контакти

Ул. “Св. Климент Охридски” 1
5800 Плевен
тел. 064 884 137
факс: 064 801 603
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Главен библиотекар
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

История

   Библиотеката на МУ – Плевен е единствената голяма специализирана медицинска библиотека в Северозападна и Централна Северна България, създадена през 1974 г. със задачата да обслужва учебната, научната и диагностично-лечебната работа в университета и университетската болница. Библиотеката е разделена на няколко сектора: Заемна служба със свободен достъп, Читалня за преподаватели с интернет, Читалня за студенти с интернет, Ресурсен център, Интернет-зала, хранилища и работни кабинети. Библиотеката обслужва студентите, специализантите, докторантите и преподавателите в Медицински университет – Плевен, студентите и преподавателите в Медицински колеж – Плевен, лекарите от града и целия регион.


    Комплектуването на книги и списания в библиотеката става чрез покупки, абонамент, дарения и книгообмен. В началото на 2012 г. библиотеката на МУ разполага с над 58 000 тома медицинска литература, учебници, списания, компактдискове, видеофилми. Текущо се абонират 20 западни списания,  медицински бази данни on-line и над 50 български медицински списания.

 

     От 1995 г. в библиотеката работи мрежова програма за автоматизация на библиотечните процеси с четири работни модула: каталогизиране, периодика, заемна служба и търсещ модул. Изработен е и се поддържа текущо електронен каталог на всички книги, инвентирани в библиотеката след 1995 г., както и БД за всички списания, получавани от 1974 г. до настоящия момент.

     През 2012 г. започна и бе реализиран проекта : ”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” по оперативна програма :”Регионално развитие”.

    Бяха доставени и монтирани:

 1.  8 бр. Климатични системи, които да поддържат температурата в помещенията;
 2. Система за видеоконтрол с 16 камери и контролен монитор, която да осъществява постоянно 24 часово наблюдение във всички помещения на библиотеката;
 3. Двуантенна система за защита на библиотечните документи;
 4. 28 бр. Компютри за читателите на библиотеката с непрекъснат интернет достъп и възможност за търсене в собствените ни бази данни;
 5. 8 бр. работни места за персонала на библиотеката работещи с библиотечната система E-lib 3.5;
 6. 6 бр. настолни принтери;
 7. 4 бр. настолни скенери и 1бр. фотоскенер;
 8. 1 бр. Букскенер – за дигитализиране на книги;
 9. 2 бр. черно-бели мултифункционални устройства – сканиране, принтиране и ксерокопиране;

     10. 1 бр. цветно мултифункционално устройство – сканиране, принтиране и ксерокопиране.

   Чрез внедряването на новия  софтуер и техниката се въвежда поетапно  система за пълно автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, разширява се диапазона на услугите, модернизират се наличните такива, управлява се достъпа и разходите за печат и копиране, внедряват се средства за защита на библиотечните фондове.

 

Структура - сектори

 

Комплектуване
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Комплектува книги, списания и бази данни чрез покупка, дар, обмен и абонамент. Издава бюлетин “Нови книги”.


Обработка и каталози
Мая Бешева
тел. 064 884 253
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Обработва новопостъпилата литература и я отразява в системата на каталозите на библиотеката – систематичен, азбучен и служебен. Поддържа картотеки “Наши автори” и “СЗО”, както и документацията на библиотеката

 

Справочен отдел

Марлена Чимпилска

тел. 064 884 110

 

Обслужване

Миглена Перчемлиева

тел. 064 884 137
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Христина Петрова-Георгиева тел.

064 884 137

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катя Мадева

тел. 064 884 137

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Обслужват читателите в Заемна и Читални за студенти. Регистрират новите читатели, раздават литература за дома и изпълняват заявки за читалните. Дават информация на читателите по интересуващи ги теми, помагат им при използване ресурсите на библиотеката. Поддържат и контролират опазването на фондовете.


Периодика
Албена Младенова
тел. 064 884 137
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Осигурява абонамента и ежедневната регистрация на периодичните издания в библиотеката. Поддържа текущо електронната БД “Периодика” и картотеката на получаваните периодични издания. Обслужва читатели и дава информация по търсени от тях теми.

 

Ресурсен център

Галя Маринова

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сканиране, размножаване и дигитализиране на библиотечни документи.

 

Правила

Библиотеката осъществява дейността си в съответствие с “Правилник за устройството и дейността на МУ Плевен”, решенията на Академичния и Ректорския съвет на МУ Плевен, нормативните документи, уреждащи дейността на библиотеките в страната и според “Правилник на библиотеката на МУ Плевен” и “Правила за ползване на библиотеката на МУ Плевен”.

Ресурси

Библиотеката на МУ Плевен разполага с богати колекции от биомедицинска и справочна литература, както и от разнообразен абонамент за чужди и български медицински списания, разположени на свободен достъп в читалните на библиотеката. В библиотеката има изработен електронен каталог на книгите, придобити след 1995 г. и електронен каталог на всички списания, получавани от 1974 г. до настоящия момент.

Читателите ползват медицински бази данни на CD: Silver Platter Collection, EBSCO Medline with Full Text, ProQuest Collection, както и много монографии и атласи на CD.

Текущо библиотеката е абонирана за три on-line бази данни: ProQuest Medical Library, EBSCO Academic Search Premier, SpringerLink.

Библиотеката разполага и със сбирка от 120 медицински учебни филма.

Връзки

Библиотеката на МУ Плевен осъществява междубиблиотечно сътрудничество и обмен с медицински и други вузовски библиотеки в страната.

Бюлeтин "Нови книги"

За запознаване на читателите на библиотеката с постъпилите чрез покупка, дарения или обмен нови книги, се издава бюлетина “Нови книги”, който се разпространява в катедрите на МУ и в звената на Университетска болница – Плевен.

Правилник за устройството и дейността на библиотеката

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Библиотеката на МУ - Плевен подпомага учебната, научно-изследователската и лечебно-диагностичната дейност на университета и университетската болница.
 2. В своята дейност библиотеката се ръководи от действащото законодателство в страната, от наредбите на Министерствата на културата и финансите, касаещи дейността на библиотеките в страната, от решенията на Академичния и Ректорски съвети на Медицински университет - Плевен и от настоящия Правилник. В ежедневната си дейност библиотеката се ръководи от Правила за ползване на библиотеката, залегнали в Част четвърта на настоящия Правилник.
 3. Библиотеката е достъпна за всички научно-преподавателски кадри, лекари, друг медицински персонал, студенти, докторанти, специализанти и служители на МУ-Плевен. Те ползват библиотечните ресурси само след като са регистрирани като читатели и са заплатили такса за съответната година.
 4. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечно имущество, се подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на причинената материална щета или да заплатят стойността му в десеторен размер.

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА БИБЛИОТЕКАТА

 1. Библиотеката е съвременен документален център, който осигурява на своите читатели библиотечно и информационно-библиографско обслужване. Тя обезпечава техния достъп до библиотечните фондове, информационните бази данни, дигитални колекции и Интернет срещу читателска карта, заверена за съответната календарна година.
 2. Фондовете на библиотеката се формират в зависимост от учебните и научни планове на МУ, както и от нуждите на диагностичната и лечебна дейност. За целта се извършва:

2.1. Обезпечаване на обосновано и оперативно комплектуване с учебна, научна и справочна литература и периодични издания, както и с бази данни на електронни носители и on-line от всички области на биомедицината, медицинската практика и социалните дейности и фармацията.

2.2. Системен анализ на ползването на фондовете от научна литература с цел оптимизация на тяхното комплектуване.

2.3. Организиране на основни и подръчни фондове научна и учебна литература и обезпечаване на тяхното съхраняване. Библиотечните специалисти носят отговорност за опазване на книжните фондове и имуществото на библиотеката в съответствие с действащото законодателство в страната.

 1. В библиотеката е въведена автоматизирана библиотечно-информационна система, която покрива целия процес по текуща регистрация, техническа и аналитична обработка на библиотечните документи, електронен справочно-търсещ апарат, автоматизирано обслужване, електронна картотека и електронни картони на читателите, както и отдалечен достъп чрез интернет. Обслужването на читателите е организирано в зала за регистрация, хранилище на свободен достъп, научна и студентски читални, ресурсен център за сканиране и размножаване на библиотечни документи и интернет-зала.
 2. Библиотеката осигурява на своите читатели копия на статии от списания, получавани в други библиотеки в страната чрез участие в единната държавна система за междубиблиотечно заемане.
 3. Библиотеката обезпечава информационните искания на читателите чрез различни форми на разпространение на информацията: обслужване в диалогов режим или избирателно разпространение на информация от електронни бази данни, изложби и бюлетини на новите постъпления, осигуряване на технически възможности за копия от необходими библиотечни документи.
 4. Библиотекарите пропагандират библиотечно-библиографски и информационни знания сред преподавателския, лекарския, учебно-помощния състав на университета и студентите.
 5. Библиотекарите изучават и внедряват в практиката опита на библиотеките на други висши училища и прилагат нови технически средства и информационни и програмни продукти в областта на библиотечното дело. Осигурява се квалификацията на библиотечните специалисти.

 

III. УСТРОЙСТВО НА БИБЛИОТЕКАТА

 1. Структурата и щатът на библиотеката са установени в съответствие с типовите щатове на библиотеките на висшите училища. В съответствие със задачите и щатното разписание, в библиотеката на МУ са разкрити следните работни места:
 • Директор– комплектуване.
 • Техническа обработка и каталогизиране на библиотечните фондове.
 • Обслужване и книжни фондове - заемна и читални.
 • Справочен отдел – изготвя наукометрични справки срещу заплащане, утвърдено от Ръководството на МУ- Плевен .
 • Периодика - комплектуване, обработка и обслужване.
 • Ресурсен център – дигитализация, сканиране и размножаване на библиотечни документи.
 1. Ръководството на библиотеката се осъществява от директор, отговорен за цялостната дейност на библиотеката. Директорът е подчинен на Заместник-Ректора по научно-изследователската дейност, респективно на Ректора на МУ. Той представя планове, годишни отчети и всякакви други сведения на Заместник-Ректора по научната дейност, респективно на Ректора на МУ.
 2. Разходите на библиотеката се предвиждат в общия бюджет на МУ.
 3. Ръководството на МУ, в съответствие с действащите норми, осигурява на библиотеката необходимата за функционирането й материална и техническа база: служебни и производствени помещения, компютърна, сканираща и размножителна техника и др.

 

IV. ПРАВИЛА  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА БИБЛИОТЕКАТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

 1. През учебната година библиотеката работи с читатели както следва:
 • от понеделник до петък вкл. – от 8.15 ч. до 19:45 ч.;
 • всеки последен петък от месеца се извършва санитарен полуден и работното време с читатели е до 12:30;
 • събота – от 8.00 до 16.00 ч.
 1. По време на сесия, библиотеката ще работи с читатели от понеделник до неделя от 07:15до 19:45.
 2. През летните ваканции библиотеката работи с читатели от понеделник до петък от 8.15 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.15 ч.
 3. Предпразнично и на официални и национални празници библиотеката не работи в събота.

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ

 1. Всички читатели ползват библиотеката само след като са регистрирани. За издаване на читателска карта е необходимо заплащане на годишна такса, определена със заповед на Ректора, представяне на лична карта и една снимка за документи. Студентите представят и заверена студентска книжка, а специализантите – карта на специализанта.
 2. Всички читатели ползват библиотеката само след представяне на читателска карта.
 3. Забранено е преотстъпването на читателската карта на други лица.
 4. При изгубване или унищожаване на читателската карта се издава нова, като се налага глоба в размер на една годишна такса.

 

ПРАВА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 1. Всички читатели имат право да ползват в библиотеката всички библиотечни фондове, независимо от типа литература и вида на носителя на информация.
 2. Читателите имат свободен достъп до подръчния, учебния и справочния фонд на библиотеката и до текущо получаваната периодика. За тяхно улеснение книгите са маркирани със следните цветове:
 • червено – екземплярите за ползване в читалните;
 • зелено – за домашно ползване със срок на заемане 30 (тридесет) дни;
 • жълто – за ползване в катедрите със срок на заемане 1(една) година.
 • синьо – архив.
 1. Право да заемат книги за домашно ползване имат читателите, които работят в университета на основен трудов договор и студентите – редовно и задочно обучение.
 2. Всички читатели могат да използват електронните бази данни и интернет без допълнително заплащане.
 3. Всички читатели могат да използват ресурсния център след заплащане на исканата услуга.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ В ЧИТАЛНИТЕ

 1. Читалните на библиотеката са отворени всеки ден в рамките на работното й време.
 2. Читалнята се ползва само след като читателят е заплатил читателска такса за съответната календарна година и предостави читателска карта.
 3. Всяка книга се дава за ползване в читалнята само след представяне на читателска карта на обслужващия библиотекар и попълване на електронна заемна бележка.
 4. Поръчка за литература от подръчния фонд се изпълнява веднага; за литература от хранилището – след 10 (десет) до 20 (двадесет) мин. Не се изпълняват поръчки от хранилище след 16.00 ч. и в събота.
 5. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от библиотеката. Читатели, нарушили това правило, се лишават от право да ползват библиотеката до 3 (три) месеца, при повторно нарушение губят правото си да ползват библиотеката.
 6. Разрешава се внасянето на собствени книги в читалните само след предварително представяне на дежурния библиотекар.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

 1. Право да получават книги за домашно ползване имат всички читатели, които са заплатили читателска такса за съответната календарна година. Тази услуга не могат да ползват читателите, които не работят в университета, докторантите и специализантите в съответствие с т. 11.
 2. Читателите заемат книги само след представяне на читателска карта, а студентите – и заверен семестър в началото на учебната година.
 3. Не се дават за вкъщи периодични издания библиотечни документи на електронен носител и литературата, маркирана в червено, синьо и в жълто (ако не е заета в катедрата).
 4. Всеки читател може да заема за в къщи до 10 (десет) броя библиотечни единици.
 5. Читателите имат право да записват всяка книга до 3 (три) пъти след първото заемане. Презаписването може да става и по електронен път.
 6. Заета литература може да се презаписва само, ако за нея няма чакащи читатели. Книгите могат да се запазват на място в библиотекта или он-лайн.
 7. Могат да се заемат за домашно ползване само екземпляри, маркирани в зелено и жълто.
 • Маркираните в зелено книги се заемат за срок от 30 (тридесет) дни.
 • Маркираната в жълто литература е за служебно ползване в катедрите и се заема за срок от 1 (една) година.
 1. При закъснение читателят заплаща за всеки просрочен ден по 0,05 лв на библиотечен документ.
 2. В случай, че книгите не се върнат и след напомняне, освен глобата читателят се лишава от правото да ползва библиотеката от 3(три) месеца до 1 (една) година.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ

 1. Заетите книги трябва да се пазят най-грижливо. Строго се забранява подчертаването на текстове, писането на бележки в полетата, прегъването и късането на страници.
 2. В случай на загуба или повреда на библиотечен документ, читателят е длъжен в срок от 1 месец да набави и върне същия или да го замени с друг, признат от библиотеката за равностоен. Читателят може да заплати загубена книга на цена, равна на петкратната й актуална пазарна стойност, но не по-малко от двеста лева.
 3. Лицата, които напускат длъжността си в университета, както и абсолвентите, се задължават да върнат всички дължащи книги на библиотеката, като срещу това получават съответния декумент (бележка).
 4. Студенти, дължащи литература от минали семестри, не могат да ползват библиотеката през новия семестър.
 5. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечна книга, се подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на причинената материална щета и те се лишават от правото да ползват библиотеката.
 6. Да спазват и поддържат реда в помещенията: да не водят разговори по мобилни телефони в помещенията на библиотеката, да не внасят храна и напитки, да не пушат.
 7. Да не инсталират софтуерни продукти без знанието на системния администратор.
 8. Да уведомяват съответния библиотекар при забелязана повреда.
 9. Да не преодстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи (потребителят отговаря лично за заетия библиотечен документ).
 10. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване в библиотеката.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ, ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ И ИНТЕРНЕТ

 1. Електронните бази данни и интернет се ползват всеки ден в рамките на работното време на библиотеката.
 2. Право да използват дигиралните колекции на библиотеката имат всички регистрирани за съответната календарна година читатели, след подписване на декларация по образец.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР

 1. Ресурсният център работи с читатели всеки ден по график.
 2. Всички читатели ползват услугите на центъра срещу заплащане по цени, определени със заповед на Ректора.
 3. В центъра се копират само библиотечни документи. Забранено е внасянето и копирането на други материали.

 

Нормативни документи, използвани при съставяне на Правилника:

Закон за висшето образование. Обн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г. С всички изменения в сила от 01.01.2012 г.

Закон за обществените библиотеки. Обн. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септ. 2009 г.

Министерство на културата. Наредба за запазване на библиотечните фондове. В сила от 01.01.1995 г.

Министерство на културата. Типови правила за обслужване на читателите. В сила от 01.01.1995 г.

Министерство на културата. Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд от 18.11.2014 г.

Правила за ползване на библиотеката

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Библиотеката при МУ-Плевен обслужва студентите, преподавателския състав,
специализантите, докторантите и служителите на института.
2. Външни читатели могат да ползват библиотеката само в читалните.
3. Всички ползват библиотеката само след като са регистрирани за читатели. За
издаване на читателска карта за библиотеката и членска карта за интернет-клуба е
необходимо да се заплати минимална такса и да се представи:
а/ от преподавателския състав и служителите на университета - лична карта
б/ от студентите – лична карта и заверена студентска книжка
в/ от специализантите – лична карта и карта на специализанта
г/ от външните читатели - лична карта.
4. Забранява се вземането на книги на картона на други лица, както и прехвърлянето
на заети вече книги на чужд картон без присъствието на титуляра.
5. Заетите книги трябва да се пазят най-грижливо. Строго се забранява подчертава-
нето на текстове, писането на бележки в полетата, прегъването и късането на
страници.
6. В случай на загуба или повреда на книгата, читателят е длъжен в срок от 1 месец
да набави и върне в библиотеката същата книга или да я замени с друга, призната
от библиотеката за равностойна. Читателят може да заплати загубена книга на
цена, равна на петкратната й актуална пазарна стойност.
7. Лицата, които напускат длъжността си в университета, както и
абсолвентите, получават документите си само след връщане на всички книги,
които дължат на библиотеката.
8. Студенти, дължащи книги от минали семестри, не могат да се записват за нов
семестър.
9. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечна книга, се
подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на
причинената материална щета и те се лишават от правото да ползват
библиотеката за срок от 3 месеца до 1 година.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ В ЧИТАЛНИТЕ

10. Читалните на библиотеката са отворени всеки ден от 8.15 ч. до 18.00 ч., в събота
от 08.00 ч. до 16.00 ч., през летните ваканции от 8.15 ч. до 16.30 ч.
11. Всяка книга се дава за ползване в читалнята въз основа на попълнена заемна
бележка и представена читателска карта.
12. Поръчки за литература от подръчния фонд се изпълняват веднага, за литература от
хранилището - след 10 до 20 мин. Заемането на книги става до 1 ч. преди
затварянето на библиотеката.
13. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от библиотеката.
Читатели, нарушили това правило, се лишават от право да ползват библиотеката
до 3 месеца, при повторно нарушение губят правото си да ползват библиотеката.
14. Забранява се внасянето на собствени книги в читалните, освен такива, които
липсват в библиотеката, но само след предварително представяне на дежурния
библиотекар.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

15. Право да получават книги за домашно ползване имат всички читатели на
библиотеката, с изключение на външните
16. Студентите могат да заемат за домашно ползуване учебна и частично монографич-
на литература след представяне на читателска карта и заверена за семестъра
студентска книжка.
17. Не се дават за вкъщи енциклопедии, речници, справочници, периодични издания,
литература от подръчен фонд, дисертации, дискети, компактдискове.
18. Книги се заемат:
а/ на студенти - учебна литература: до полагане на изпит

 

  1. монографии : до 1 месец

б/ на другите категории читатели: до 1 месец.
19. За продължаване на срока е необходимо да се представи книгата.
20. В случай, че книгите не се върнат и след напомняне, читателят се лишава от
правото да ползува библиотеката до 3 месеца.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ И ИНТЕРНЕТ

21. Електронните бази данни и интернет се ползват всеки ден в рамките на работното време на библиотеката, след представяне на членска карта за интернет-клуба.

Периодични издания 2012

ВАЛУТНИ СПИСАНИЯ ПО АБОНАМЕНТ

 

1. AM. J. OF EPIDEMIOLOGY (Oxford)
2. AM. J. OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (New York)
3. AM. J. OF OPHTHALMOLOGY (Chicago)
4. AM. J. RESPIRATORY & CRITICAL CARE MEDICINE (New York)
5. AM. J. OF SURGICAL PATHOLOGY (New York)
6. BLOOD (Fhiladelphia)
7. BRITISH J. OF OCCUPATIONAL THERAPY (London)
8. CANCER /incl. CANCER CYTOPATHOLOGY (Philadelphia)
9. CHIRURG, Der (Berlin)
10. CLINICAL GENETICS ( Copenhagen)
11. CLINICAL INFECTIOUS DISEASES (Chicago)
12. CLINICAL NEUROLOGY & NEUROSURGERY (Assen )
13. ENDOCRINOLOGY & METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA(Philadelphia)
14. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES (Munich)
15. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (Oxford) – 1101-1262
16. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY (St. Louis)
17. JOURNAL OF RHEUMATOLOGY (Toronto)
18. OTOLARYNGOLOGY & HEAD & NECK SURGERY (St. Louis)
19. SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA (Philidelphia)
20. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (Москва)

 

 

ДАР

1. EUROSURVEILLANCE – EUROPEAN COMMUNICABLE DISEASE JOURNAL (Paris)
2. REVISTA DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MECSICANO DEL SEGURO SOCIAL(Mexico)
3. REVISTA MEDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Mexico)
4. JORNAL de PEDIATRIA (Rio de Janeiro)

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

АБОНАМЕНТ

Списания

1. Акупунктура(МП)
2. Акушерство и гинекология(МП)
3. Алергология и клинична имунология(МП)
4. Андрология
5. Анестезиология и интензивно лечение
6. Безопасност и трудова медицина
7. Библиотека
8. Българска медицинска практика
9. Български медицински журнал
10. Български офталмологичен преглед
11. Гастроентерология (МП)
12. Детски болести(МП)
13. Ендокринни заболявания(МП)
14. Ендокринология
15. Здравен мениджмънт
16. Здравни грижи
17. Здравословен и безопасен труд
18. Инфектология
19. Инфекциозни заболявания(МП)
20. Кинезитерапия
21. Клинична лаборатория(МП)
22. Лекарска практика
23. МД-медицински дайджест
24. Мединфо
25. Медицински мениджмънт и здравна политика(МП)
26. Медицински преглед
27. Наука Ендокринология
28. Наука Кардиология
29. Наука Пулмология
30. Неврология и психиатрия(МП)
31. Нефрология, диализа и трансплантация
32. Обща медицина
33. Педиатрия
34. По-здрави
35. Практическа педиатрпия
36. Психология журнал
37. Рентгенология и радиология
38. Сестринско дело(МП)
39. Социална медицина
40. Специална педагогика
41. Спешна медицина
42. Съвременна медицина
43. Съвременна стоматология(МП)
44. Сърдечно-съдови заболявания(МП)
45. Фарма News(МП)
46. Физикална медицина, рехабилитация, здраве
47. Хирургия
48. Acta Medica Bulgarica
49. GP news
50. INFO свят
51. PC Magazine Bulgaria
52. PC World
53. Personal Computer World
54. Scripta Periodica

 

Вестници

1. Български лекар
2. 24 ЧАСА
3. Дневен труд
4. Доктор
5. Държавен вестник
6. Клуб Д
7. Посоки
8. Форум медикус

 

 

ДАР

Списания

1. Акушерство и гинекология
2. Българска кардиология
3. Двигателни нарушения
4. Доктор Д
5. Кардио Д
6. Ревматология
7. Acta morfologica et antropologica

Вестници

1. Медицински магазин

 

АБОНИРАНИ ОН-ЛАЙН БАЗИ ДАННИ

 

1. ACADEMIC SEARCH PREMIER. Online Databases for Academic Libraries. EBSCOhost
2. SPRINGERLINK

АБОНАМЕНТ 2011 Г.Библиотека при Медицински университет – Плевен

Абонирани валутни списания за 2011 година:
1. American Journal of Epidemiology (Oxford) – 0002-9262
2. American Journal of Obstetrics and Gynecology (New York) – 0002-9378
3. American Journal of Ophthalmology (Chicago) – 0002-9394
4. American Journal Respiratory & Critical Care Medicine (New York) – 1073-449Х
5. American Journal of Surgical Pathology (New York) – 0147-5185
6. Blood (Philadelphia) – 0006-4971
7. British Journal of Occupational Therapy (London) – 0308-0226
8. Cancer /incl. Cancer Cytopathology (Philadelphia) – 0008-543Х
9. Chirurg, Der (Berlin) – 0009-4722
10. Clinical Genetics ( Copenhagen) – 0009-9163
11. Clinical Infectious Diseases (Chicago) – 1058-4838
12. Clinical Neurology & Neurosurgery (Assen ) – 0303-8467
13. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America (Philadelphia)- 0889-8529
14. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (Munich) – 0934-9723
15. European Journal of Public Health (Oxford) – 1101-1262
16. Journal of the American Academy of Dermatology (St. Louis) – 0190-9622
17. Journal of the American College of Cardiology (New York) – 0735-1097
18. Journal of Rheumatology (Toronto) - 0315-162Х
19. Otolaryngology & Head & Neck Surgery (St. Louis) - 0194-5998
20. Surgical Clinics of North America (Philidelphia) – 0039-6109
21. Судебно-медицинская экспертиза (Москва) – 0039-4521

Абонирани он-лайн списания от библиотеката при Медицински университет – Плевен за 2011 година на платформата Ovid.

Site Codes

Print?

Title

Journal

 

no

AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION & METABOLIC CARE

x

 

no

CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE

x

 

no

CURRENT OPINION IN ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY

x

 

no

CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN HIV AND AIDS

x

 

no

CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES

x

 

no

CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY & HYPERTENSION

x

 

no

CURRENT OPINION IN NEUROLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ONCOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN ORGAN TRANSPLANTATION

x

 

no

CURRENT OPINION IN OTOLARYNGOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN PEDIATRICS

x

 

no

CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY

x

 

no

CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE

x

 

no

CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY

x

 

no

CURRENT OPINION IN SUPPORTIVE AND PALLIATIVE CARE

x

 

no

CURRENT OPINION IN UROLOGY

x

 

БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ – АБОНАМЕНТ 2011

1. Акупунктура (МП) (София) – 1311-2759
2. Акушерство и гинекология(МП) (София) – 0204-0956
3. Алергология и клинична имунология & Кл. лаборатория (МП) (София)
4. Андрология (София) – 1310-3806
5. Анестезиология и интензивно лечение (София) – 1310-4284
6. Безопасност и трудова медицина (София) – 1311-2740
7. Библиотека (София) – 0861-847Х
8. Български медицински журнал (София)
9. Български офталмологичен преглед (София) – 1311-0624
10. Българско списание по психология (София) – 0861-7813
11. Гастроентерология (МП (София) – 1311-5030
12. Детски и инфекциозни болести (МП) (София)
13. Ендокринни заболявания(МП) (София) – 0324-1475
14. Ендокринология (София) – 1310-8131
15. Здравна политика и мениджмънт (София) – 1311-9982
16. Здравни грижи (София) – 1312-2592
17. Здравословно (София) – 1312-931
18. Инфектология (София) – 0861-8259
19. Кинезитерапия (София) – 1311-770Х
20. Клинична и консултативна психология (Варна)
21. Лекарска практика (София) – 1311-2589
22. МД – медицински дайджест (София) – 1312-4471
23. Мединфо (София) – 1311-9672
24. Медицина и спорт (София) – 1312-5664
25. Медицински мениджмънт и здравна политика(МП) (София) – 1312-0336
26. Медицински преглед (София) – 1312-2193
27. Наука Диететика (София) –
28. Наука Ендокринология (София) – 1313-0897
29. Наука Инфектология Паразитолагия (София)
30. Наука Кардиология (София) – 1311-459Х
31. Наука Пулмология (София) – 1312-8302
32. Наука Фармакология (София)
33. Неврология и психиатрия(МП) (София) – 1311-6584
34. Обща медицина (София) – 1311-1817
35. Онкология (София) – 0369-7649
36. Оториноларингология (София)
37. Педиатрия (София) – 0479-7876
38. Практическа педиатрия (София) – 1311-0756
39. Психиатрия (София)
40. Психологични изследвания (София)
41. Психология журнал (Варна) – 1312-3777
42. Психология – теория и практика (Варна)
43. Рентгенология и радиология (София) – 0486-400Х
44. Реферативен бюлетин по офталмология (София)
45. Сестринско дело(МП) (София) - 1310-7496
46. Социална медицина (София) – 1310-1757
47. Специална педагогика (София) – 1310-7003
48. Съвременна медицина (София) – 0562-7192
49. Съвременна стоматология(МП) (София) 1310 - 8999
50. Сърдечно-съдови заболявания(МП) (София) – 0204-6865
51. Физикална медицина, рехабилитация, здраве (София) – 1312-0417
52. Хирургични заболявания (МП) (София) – 0324-1122
53. Хирургия (София) – 0405-2167
54. Acta Medica Bulgarica (София) – 0324-1750
55. GP news (София) - 1311-4727
56. Health.bg (София) – 1312-1340
57. INFO свят (Сoфия) – 1312-4730
58. In Spiro (София) – 1313-4329
59. JCM – Journal of Clinical Medicine
60. PC Magazine Bulgaria CD (София) - 1310-3229
61. PC World CD (София) - 1311-3127
62. Scripta Periodica (София) – 1312-0328

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ КАТО ДАР


1. Eurosurveillance – European Communicable Disease Journal (Paris) – 1025-496X
2. Journal de Pediatria (Rio de Janeiro) – 0021-7557
3. Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro Social (Mexico) – 0443-5117
4. Доктор Д (София) – 1311-0926
5. Информационен журнал / НЦЗПБ (София)
6. Кардио Д (София) – 1312-4315
7. Медицински магазин (София) – 1310-6821
8. Неврорехабилитация (София) – 1312-2105
9. Превенция и рехабилитация (София) – 1313-2784

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ПО КНИГООБМЕН

1. Folia Medica – (Plovdiv) – 0204-8013
2. Scripta Scientifica Medica – (Varna) – 0582-3250
3. Trakia Journal of Sciences. Ser. Biomedical Sciences – (Stara Zagora) – 1312-1723

 

СПИСАНИЯ И ВЕСТИЦИ ПОСТЪПВАЩИ ПО ДЕПОЗИТ

1. Journal of Biomedical & Clinical Research (Pleven) -1313-6917
2. Плевенска медицина (Плевен) – 1312-8655

АБОНАМЕНТ НА ВЕСТНИЦИ - 2011

1. Български лекар
2. Доктор
3. Държавен вестник
4. Клуб Д
5. Посредник – Плевен
6. Труд
7. Форум Медикус
8. Quo Vadis

СПРАВКА за учебници на Издателски център при МУ – Плевен