Обща информация

КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ е орган за вътрешен контрол върху дейността на Университета. Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на висшето училище и неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на Академичния съвет (AC) за резултатите от проверката. Изготвя становища по проектобюджета на Университета и изпълнението му и ги докладва пред АС и Общото събрание. Докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.

Състав