ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и мин

004-ОП/15.07.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 921461 и обявление ID 921462 на 15.07.2019 г.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1 Обос. поз.: Изграждане  на интегрирана  операционна зала за телехирургия за УНГ, Гинекология, Онкологична хирургия и Ортопедия с възможности за интраоперативна навигация; 2 Обос. поз.: Закупуване и инсталиране на  навигационна система в интегрираната  операционна залаза УНГ практиката; 3 Обос. поз.: Обос. поз.: Еднократен консуматив за УНГ МИХ за 210 пациента по НИД-обобщени; 4. Обос. поз.:  Еднократен консуматив за трансанална хирургия

 

Решение и Обявление.

Дата: 15.07.2019 год.

 

Документация.

Дата: 16.07.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 13.09.2019 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 24.10.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 24.10.2019 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 31.10.2019 год.

 

Договор и приложения по ОП1.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Договор и приложения по ОП2.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Договор и приложения по ОП3.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Договор и приложения по ОП4.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 05.03.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 17.08.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 17.08.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 4.

Дата: 18.01.2024 год.