ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от ...

006-ОП/25.07.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 923765 и обявление ID 923766 на 25.07.2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1 Обос. поз.: "Надграждане на дигитален мамографски апарат за диагностика и скрининг модел Mammomat Inspiration с функция Стереотактична биопсия" и 2 Обос. поз.: Апарат за осъществяване на вакум аспирационна биопсия под  мамографски контрол на непалпиращи се и малки лезии в млечната жлеза

Решение и Обявление.

Дата: 25.07.2019 год.

 

Документация.

Дата: 25.07.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 09.09.2019 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 21.10.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 21.10.2019 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 30.10.2019 год.

 

Договор по обособена позиция 1 и приложенията към него.

Дата: 06.12.2019 год.

 

Договор по обособена позиция 2 и приложенията към него.

Дата: 06.12.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка по обособена позиция 1 и 2.

Дата: 06.12.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 17.03.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 02.04.2020 год.