ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на годишна поддръжка на DaVinci Si за нуждите на МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D ...

2-ДПБО/24.07.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 924045 на 24.07.2019 г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на годишна поддръжка на DaVinci Si за нуждите на МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за срок от 2 години.

Решение.

Дата: 24.07.2019 год.

 

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП.

Дата: 01.10.2019 год.

 

Договор за абонаментно/сервизно обслужване на медицинска апаратура.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 11.12.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 06.01.2022 год.