Титанов диоксид в лабораторията и медицината

Титанов диоксид в лабораторията и медицината

“Титанов диоксид в лабораторията и медицината”

доц. А. Стоянова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-165-6

 

Анотация:

Публикуваната напоследък научна информация, свързана със синтеза и приложението на титановия диоксид е неимоверно голяма. Поради това настоящата монография няма претенции за всеобхватност. В нея са разгледани по-важните свойства, синтеза, модификацията и приложението на наноструктуриран титанов диоксид. Специално внимание е отделено на фотокаталитичната активност на TiO2 и подходите за осъществяване на ефективна фотокатализа. За целта са използвани знания и примери от специализираната научна литература, както и данни от собствени проучвания. Постигнатият до момента прогрес в изучаването и практическото приложение на титановия диоксид предполага все по-нарастващ бъдещ интерес в тази област.